Współpraca Policji z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym

Data publikacji: 25.02.2014

25 lutego br. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie podpisała porozumienie o współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym. Porozumienie dotyczy zapewnienia przez Policję przestrzegania prawa, porządku i bezpieczeństwa powszechnego na terenie uniwersytetu i będzie obowiązywać do sierpnia 2016 r.

140225porozumienie3

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 227) o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni dba rektor. Służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wkroczyć na teren uczelni tylko na wezwanie rektora. Jednak w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego lub klęski żywiołowej mogą wkroczyć z własnej inicjatywy, zawiadamiając o tym rektora.

Porozumienia zawarte przez rektora z właściwymi organami służb mogą określić inne przypadki związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa uzasadniające przebywanie tych służb na terenie uczelni.

Na mocy zawartego porozumienia Policja ma prawo wkroczyć na teren Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego bez wezwania rektora, w przypadkach uzasadnionego podejrzenia, że na terenie uniwersytetu przebywa osoba:

1) podejrzana o popełnienie przestępstwa określonego w art. 53-54 i 56-64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
2) podejmująca działania zmierzające do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym, w szczególności przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (art. 163-165a, 168, 171-172 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny),
3) podejrzena o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu.

Źródło: KWP w Szczecinie