Szkolenia z etyki, poprawności językowej i dostępu do informacji publicznej

Data publikacji: 25.02.2014

Szef Służby Cywilnej określił priorytety dla szkoleń centralnych w służbie cywilnej. W 2014 r. funkcjonowanie urzędów zostanie wsparte w obszarze przygotowania i wdrożenia działań edukacyjnych z zakresu etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów, a także z zakresu poprawnego językowo redagowania pism urzędowych. Ponadto, w planie jest także szkolenie z zakresu dostępu do informacji publicznej, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i praw autorskich.

Szef Służby Cywilnej wystosuje do dyrektorów generalnych urzędów, pismo z informacją o szkoleniach i z prośbą o przekazanie podległym jednostkom.
Zadania dyrektora generalnego w KGP wykonuje Komendant Główny Policji (art. 25 pkt 9 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).

Szkolenie z zakresu etyki, przeciwdzialania korupcji i konfliktowi interesów

Odbioracami szkolenia będą z jednej strony członkowie korpusu służby cywilej, którzy w swojej pracy narażeni są na występowanie sytuacji korupcyjnych, z drugiej zaś osoby realizujące (w tym koordynujące) w urzędach zadania w zakresie antykorupcji, zaangażowanie w tworzenie instrumentów przeciwdziałania korupcji. Łącznie zostanie przeszkolonych od 200 do 260 członków korpusu służby cywilnej. Planowany budżet na to szkolenie wynosi ok. 110 tys. zł.

Szkolenie z zakresu poprawnego językowo redagowania pism urzędowych

Odbiorcami szkolenia będą wybrani członkowie korpusu służby cywilnej, zatrudnieni w KPRM, ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich, w szczególności osoby pracujące w komórkach ds. komunikacji z mediami (biurach prasowych), komórkach ds. obsługi prawnej oraz osoby, które są odpowiedzialne za formułowanie pism i decyzji kierowanych na zewnętrz. Planowany budżet na to szkolenie wynosi ok. 110 tys. zł.

Szkolenie z zakresu praktycznych aspektów dostępu do informacji publicznej

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do ok. 320 członków korpusu służby cywilnej, którzy w zakresie swoich obowiązków służbowych wykonują zadania związane z postępowaniem wnioskowym i udostępnianiem informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej. Planowany budżet na to szkolenie wynosi ok. 143 tys. zł.

W ramach szkoleń centralnych w 2014 r. planuje się również realizację co najmniej jednego z poniższych tematów:

  1. zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie cywilnej,
  2. efektywne współdziałanie służby cywilnej z osobami pełniącymi kierownicze funkcje państwowe,
  3. zamówienia publiczne.

***

19 lutego 2014 r. Szef Służby Cywilnej zatwierdził do realizacji Plan szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2014 r., pozytywnie zaopiniowany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz Radę Służby Cywilnej.

Zobacz także: Plan szkoleń centralnych w słuzbie cywilnej na 2014 r.