Projekt MSW o świadczeniach odszkodowawczych

Data publikacji: 24.02.2014

Publikujemy przekazany związkom zawodowym służb mundurowych projekt rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

Projekt rozporządzenia MSW o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby  pozostających w związku ze służbą zawiera także załączniki:

 1. wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu;
 2. wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu.

 

Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia …………………….. 2013 r.
w sprawie wykazu chorób pozostających w związku z pełnieniem służby oraz sposobu ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu


Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy  z dnia ……………… o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby  pozostających w związku ze służbą (Dz. U. …… poz. …) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Rozporządzenie określa:

 1. wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu;
 2.  sposób ustalania stopnia uszczerbku doznanego wskutek wypadku albo choroby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu;
 3.  wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu.

§ 2.

Ustala się wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.

O stopniu uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, zwanego dalej „wypadkiem”, lub choroby pozostającej w związku z warunkami lub właściwościami służby, zwanej dalej „chorobą”, orzekają komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwane dalej „komisjami lekarskimi”.

§ 4.

 1. Stopień uszczerbku na zdrowiu ustala się po zakończeniu leczenia funkcjonariusza, jednak nie później niż przy zwalnianiu go ze służby.
 2. Ustalenie stopnia uszczerbku na zdrowiu może nastąpić przed zakończeniem leczenia, jeżeli uszczerbek ten jest niewątpliwy.

§ 5.

 1. Stopień uszczerbku na zdrowiu ustala się w procentach według stanu zdrowia funkcjonariusza w dniu wydania orzeczenia, zgodnie z „Wykazem norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu”, stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia.
 2. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu albo układu, których funkcje były już upośledzone przed wypadkiem lub chorobą, stopień uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy pomiędzy stopniem uszczerbku na zdrowiu po wypadku lub po przebyciu choroby a stopniem upośledzenia istniejącego wcześniej. Jeżeli nie jest możliwe określenie, w jakim stopniu organ, narząd albo układ były upośledzone przed wypadkiem lub chorobą, przyjmuje się, że upośledzenia funkcji nie było.
 3. Przy wielomiejscowych uszkodzeniach kończyny lub jej części ogólny stopień uszczerbku na zdrowiu równa się sumie procentów uszczerbku ustalonych dla poszczególnych uszkodzeń, z tym że procent ten nie może być wyższy od procentu przewidzianego dla utraty uszkodzonej kończyny lub jej części.
 4. Jeżeli wypadek lub choroba spowodowały uszkodzenie kilku kończyn, narządów albo układów, ogólny stopień uszczerbku na zdrowiu równa się sumie procentów uszczerbku ustalonych dla poszczególnych uszkodzeń - z ograniczeniem do 100%.
 5. Jeżeli procent uszczerbku na zdrowiu określony jest w wykazie w granicach od - do, przy ustalaniu stopnia uszczerbku na zdrowiu należy brać pod uwagę obraz kliniczny, stopień uszkodzenia organu, narządu albo układu oraz towarzyszące powikłania.
 6. Jeżeli dla danego przypadku brak jest odpowiedniej pozycji w wykazie, należy ocenić ten przypadek według pozycji najbardziej zbliżonej. Można przy tym ustalić stopień uszczerbku na zdrowiu w procencie niższym lub wyższym od przewidywanego w danej pozycji, w zależności od różnicy występującej między ocenianym stanem a stanem przewidzianym w odpowiedniej pozycji tego wykazu.

§ 6.

Komisja lekarska, orzekając o związku choroby z warunkami lub właściwościami służby, kieruje się kryteriami zawartymi w wykazie chorób, o którym mowa w § 2 rozporządzenia.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

w porozumieniu:
MINISTER ZDROWIA
MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ


UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia ……………….. r. o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. …. poz. …).
Zgodnie z upoważnieniem ustawowym w projekcie określono:

 1. wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu,
 2. sposób ustalania stopnia uszczerbku doznanego wskutek wypadku albo choroby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu oraz
 3. wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu.

Projektowany akt prawny nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej oraz nie podlega procedurze notyfikacji określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie
Projekt rozporządzenia oddziałuje na funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
2. Konsultacje społeczne
Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministra Spraw Wewnętrznych, zgodnie z art. 5 ustawy z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz.1414, z późn. zm.).
Przedmiotowy projekt zostanie przekazany do zaopiniowania przez Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Policji, Związek Zawodowy Strażaków „Florian”.
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety samorządu terytorialnego
Na obecnym etapie nie jest możliwe oszacowanie wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety samorządu terytorialnego.
4. Wpływ na rynek pracy oraz na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy oraz na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny.

Źródło: nszzp.pl