Projekt zmian w strukturze organizacyjnej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW

Data publikacji: 21.02.2014

19 lutego br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt rozporządzenia dotyczy zmian w strukturze organizacyjnej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW.

Zmiany dotyczą utworzenia nowego Wydziału Ustalania Świadczeń V i mają zapewnić przede wszystkim usprawnienie nadzoru funkcjonalnego, a także zracjonalizowanie organizacji pracy oraz zarządzania zasobami ludzkim w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSW.

Nowo utworzony wydział przejmie część zakresu pracy Wydziałów Ustalania Świadczeń II i III, poprzez przejęcie zadań części zespołów terenowych wchodzących obecnie w skład tych wydziałów. Wraz z zadaniami do nowego wydziału zostaną przeniesieni pracownicy zespołów terenowych realizujący te zadania.

Zobacz: Rozporządzenie MSW zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin