Zmienią się zasady współdziałania Lasów Państwowych z Policją

Data publikacji: 20.02.2014

Leśnicy i policjanci mają wymieniać się informacjami, prowadzić wspólne działania i świadczyć wzajemną pomoc. Lasy Państwowe udostępnią komendom policji nagrania z monitoringu wizyjnego obszarów leśnych, a Policja informacje o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia z zakresu szkodnictwa leśnego. To założenia projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją.

Projektowane rozporządzenie utrzymuje współpracę Lasów Państwowych z Policją w zakresie:

  • zwalczania szkodnictwa leśnego oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń w tym zakresie, a w szczególności kradzieży drewna i kłusownictwa,
  • przydziału, ewidencjonowania i przechowywania broni i środków przymusu bezpośredniego,
  • utrzymywania ładu i porządku publicznego na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe,
  • ochrony mienia zarządzanego przez Lasy Państwowe.

W myśl rozporządzenia współdziałanie Lasów Państwowych z Policją w tym zakresie będzie odbywać się poprzez udzielanie pomocy przy realizacji czynności służbowych, prowadzenie wspólnych działań i wymianę informacji.

Nowe przepisy stały się potrzebne po nowelizacji ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Zgodnie z nią obowiązujące Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 15 września 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją (Dz.U. Nr 78, poz. 397) straci moc 5 czerwca 2014 r.

Zobacz projekt rozporządzenia.