Obrona na piątkę

Data publikacji: 14.02.2014

- Integralną częścią działań rządu polskiego było i jest stworzenie sprawnego systemu instytucjonalnego przeciwdziałania dyskryminacji, ksenofobii i rasizmowi – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotr Stachańczyk, podczas obrony sprawozdań z realizacji przez Polskę postanowień Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Działania rządu polskiego w tej dziedzinie zostały pozytywnie ocenione przez Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej.

Delegacja polskiego rządu, której przewodniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotr Stachańczyk, przedstawiła efekty działania polskiego rządu w dziedzinie zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji rasowej. Są to m.in.

  • Przeszkolenie ok. 70 tys. funkcjonariuszy Policji w ramach Programu zwalczania przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego
  • Projekt Imigranci wobec przestępstw z nienawiści – czyli jak skutecznie dochodzić swoich praw, realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  • Przyjęcie przez Radę Ministrów w grudniu 2013 r. Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016;
  • Szkolenia organizowane dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości;
  • Wyznaczenie w ramach właściwości każdej prokuratury okręgowej co najmniej jednej prokuratury rejonowej, która będzie odpowiedzialna za prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących przestępstw z nienawiści. W każdej z nich wyznaczono dwóch prokuratorów do prowadzenia tego rodzaju postępowań karnych. Prokuratorzy zostali przeszkoleni w zakresie problematyki przestępstw z nienawiści.

Minister Stachańczyk wspomniał także o realizacji w Polsce kampanii Rady Europy Nie dla mowy nienawiści w Internecie i działaniach edukacyjnych obejmujących m.in. projekty służące upowszechnianiu wiedzy o Holokauście i pamięci o wojennych losach narodu żydowskiego. - Rząd polski przywiązuje dużą wagę do zwalczania ksenofobii i przejawów dyskryminacji w miejscowościach i rejonach, w których zlokalizowane są ośrodki recepcyjne dla cudzoziemców ubiegających się o objęcie ich ochroną międzynarodową – zaznaczył minister Stachańczyk. - W celu realizacji tego zadania prowadzone są we współpracy ze środowiskami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi stałe działania oraz projekty służące zbliżeniu środowisk miejscowych i cudzoziemców.

W czasie obrony XX i XXI Sprawozdania z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji poruszono również kwestię handlu ludźmi. Minister wspomniał o uruchomieniu portalu HandelLudzmi.eu, funkcjonującym w języku polskim i angielskim. Portal działa od sierpnia 2013 r., miał blisko 120 tys. odsłon. Minister Stachańczyk mówił także o sytuacji społeczności romskiej. -Administracja polska ma świadomość odmienności kulturowej Romów i jej konsekwencji dla funkcjonowania tej grupy we współczesnym świecie, dlatego dokładamy starań, aby dopasować - na ile to możliwe - działania do wymogów kulturowych – zapewnił minister.

Członkowie Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej docenili działania Polski w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji rasowej i wprowadzenie w tym zakresie pozytywnych zmian. Podkreślono także znaczący postęp w działaniach rządu polskiego oraz wszystkich instytucji zaangażowanych w proces likwidacji przestępstw motywowanych uprzedzeniami i działań dyskryminacyjnych w Polsce, a także wzrost świadomości nie tylko wśród przedstawicieli grup mniejszościowych w zakresie możliwości dochodzenia swoich praw, ale również wzrost świadomości osób, którym przestępstwa na tle rasistowskim są zgłaszane. 

Obrona XX i XXI Sprawozdania z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej odbyła się w dniach 10-11 lutego w Genewie przed Komitetem ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej. W skład delegacji polskiego rządu weszli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania i Urzędu ds. Cudzoziemców. Zgodnie z art. 9 Konwencji, państwa, które ją przyjęły, są zobowiązane do przedstawiania co dwa lata sprawozdań o środkach ustawodawczych, sądowych, administracyjnych i innych realizujących postanowienia ww. konwencji.

Źródło: msw.gov.pl