Kontrola Komitetu Ewaluacyjnego w obszarze SIS/SIRENE

Data publikacji: 12.02.2014

W dniach 10-14 lutego br. odbywa się w Polsce misja ewaluacyjna Schengen w obszarze SIS/SIRENE, której celem jest ocena prawidłowości wdrożenia, przestrzegania oraz praktycznego stosowania dorobku prawnego Schengen w ww. obszarze, w tym funkcjonowania SIS II oraz systemu workflow Biura SIRENE.

Podczas wizyty w Polsce Komitetet  Ewaluacyjny zapozna się z informacjami przygotowanymi  przez ekspertów reprezentujących Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Policję i Straż Graniczną dot. wdrożenia dorobku prawnego Schengen w Polsce, funkcjonowania Policji, Straży Granicznej oraz funkcjonowania N.SIS (BŁiI i BSK KGP) i Biura SIRENE, jak również procedur wprowadzania wpisów do SIS.

W programie zaplanowano również wizyty sprawdzające w Biurze SIRENE, N. SIS, KPP Mińsk Mazowiecki, KP VII w Lublinie, PSG Dorohusk, PSG Terespol, PSG Warszawa-Okęcie, jak również niezapowiedziane kontrole w wybranych przez ewaluatorów jednostkach terenowych Policji.

Po zakończeniu kontroli Komitet Ewaluacyjny sporządzi raport pokontrolny, który po uzgodnieniu ze stroną polską, zostanie zaprezentowany w Brukseli podczas obrad Grupy Roboczej Rady UE  -  Scheval. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z przyjęciem raportu może dojść do spotkań unijnych ekspertów z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za SIS II. Raport będzie zawierał zalecenia dot. wdrożenia i wykorzystania dorobku prawnego Schengen w Polsce.

***

W skład Komitetu Ewaluacyjnego kontrolującego polskie Biuro SIRENE oraz N. SIS, wchodzą eksperci niżej wymienionych Państw Członkowskich oraz instytucji Unii Europejskiej: Grecja (przewodniczący Komitetu), Niemcy, Holandia., Czechy, Cypr, Norwegia, Węgry, Rumunia, Malta, Komisja Europejska, Sekretariat Generalny Rady UE.