Pracownik a ekran komputera

Data publikacji: 07.02.2014

Jak wiadomo w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracodawca musi zapewnić pracownikom wstępne i okresowe badania lekarskie. Wykonuje je lekarz medycyny pracy, a ich zakres i częstotliwość powtarzania zależy od czynników szkodliwych i/lub uciążliwych występujących w pracy.

Wskazówki dotyczące zakresu opieki zdrowotnej nad pracownikami, zakresu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz trybu ich przeprowadzania i sposobu dokumentowania określa Rozporządzenie ministra zdrowia z 30 maja 1996 w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 ).

Zgodnie z zawartymi w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia wskazówkami w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych u pracowników, których aktywność związana jest z obsługą monitora ekranowego badania okresowe u tych osób należy przeprowadzać nie rzadziej niż co cztery lata. Co istotne i ważne w omawianej kwestii lekarz sprawujący opiekę medyczną nad pracownikiem okres ten może skrócić, ale nie może go wydłużyć. Konstatacja jest więc taka, że indywidualna sytuacja zdrowotna pracownika może spowodować skrócenie owego okresu badań.

Badania profilaktyczne obejmują ogólne badania ze zwróceniem uwagi na układ ruchu w obrębie kończyn górnych i kręgosłupa szyjnego, a także badania okulistyczne. Jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne stwierdzi u pracującego z monitorem konieczność stosowania okularów korygujących wzrok, pracodawca musi je zapewnić pracownikowi.

Z obowiązkiem tym - jak wiadomo - wiąże się uprawnienie do refundacji kosztu zakupu okularów korygujących wzrok. Pracodawca jest bowiem obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Podstawą refundacji będzie więc zaświadczenie lekarskie, z którego będzie wynikać konieczność stosowania okularów korekcyjnych. Trzeba też przy tym pamiętać, że obowiązek pracodawcy powstaje także wtedy, gdy z zaświadczenia wynika konieczność zmiany szkieł w okularach, które pracownik już posiada.

Pogorszenie wzroku w okresie ważności badania okresowego musi być wykazane stosownym dokumentem lekarskim lekarza okulisty. Może on – ów dokument- stanowić ewentualną podstawę do zwrócenia się przez pracownika do pracodawcy z wnioskiem o wydanie skierowania na badania profilaktyczne i to pracodawca zadecyduje o zakresie badania kierując się dyrektywami z art. 207 par. 2 pkt. 3, 212 pkt 1 i 6 i 229 par. 2 kp. W tym skierowaniu to pracodawca określi rodzaj i zakres badania, rodzaj wykonywanej pracy i jej warunki, w tym informację o pracy przy monitorze ekranowym.

Zaprezentowane stanowisko prawne przygotował radca prawny Bogdan Paduch (KWP w Gorzowie Wlkp.)

Źródło: Komunik@tor 6/2014