Pozwolenie na broń według nowych zasad?

Data publikacji: 04.02.2014

Wprowadzenie przepisów umożliwiających sprawdzenie praktycznej umiejętności posługiwania się bronią przez osoby, które ubiegają się o pozwolenie na broń w celu kolekcjonerskim lub pamiątkowym i uregulowanie kwestii zdawania egzaminu przez osoby ubiegające się o pozwolenie na broń inną niż broń palna – m. in. takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia MSW w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.

Do uzgodnień resortowych trafił projekt nowelizacji obowiązującego dotychczas rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią. Jak napisano w uzasadnieniu, planowane zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania obowiązujących regulacji do przepisów rozporządzenia z 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz. U. z 2013 r. poz. 447, z późn. zm.), a przede wszystkim koniecznością przeprowadzania egzaminu w pełnym zakresie w stosunku do osób, które wystąpiły o wydanie pozwolenia na broń w celach kolekcjonerskich lub pamiątkowych.

Z dniem 10 marca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Przepis art. 10 ust. 6 pkt 4 ustawy o broni i amunicji dopuszcza niefabryczne wytwarzanie amunicji na własny użytek m. in. przez osoby posiadające broń do celów kolekcjonerskich.

W związku z tymi zmianami Minister Spraw Wewnętrznych wydał rozporządzenie z 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni. W przeciwieństwie do poprzednio obowiązującego rozporządzenia, z legitymacji posiadacza broni został wykreślony przepis uniemożliwiający zakup amunicji do broni kolekcjonerskiej i pamiątkowej. Oznacza to, iż posiadacz pozwolenia na broń kolekcjonerską lub pamiątkową może zakupić amunicję do tej broni, a zatem ma szersze uprawnienia związane z posiadaniem broni, a w konsekwencji prawo do strzelania z niej. Do czasu wydania rozporządzenia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji (....) osoby posiadające broń w celu kolekcjonerskim i pamiątkowym mogły wraz z zakupem broni, na podstawie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, tylko raz nabyć amunicję do takiej broni. Legitymacja posiadacza broni uniemożliwiała kolejne nabywanie amunicji. Dlatego też osoby te nie były obowiązane zdawać sprawdzianu strzeleckiego.

Obecnie, z uwagi na zmianę przepisów w zakresie nabywania amunicji przez osoby ubiegające się o pozwolenie na broń kolekcjonerską lub pamiątkową, a przede wszystkim ze względu na nieograniczony dostęp do amunicji, nastąpił wzrost zainteresowania pozwoleniami na broń do celów kolekcjonerskich, a w konsekwencji - nabywanie dużej ilości broni i amunicji. Wprowadzenie takich samych rozwiązań dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń do celów pamiątkowych wynika z zasady równego traktowania podmiotów wobec prawa. Ponadto osoby ubiegające się o pozwolenie na broń kolekcjonerską lub pamiątkową, w przeciwieństwie do wszystkich innych osób, które ubiegają się o pozwolenie na broń, nie podlegają kontroli ze strony organów Policji w kwestii umiejętności praktycznego posługiwania się bronią, co – zdaniem ustawodawcy - jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Z rozporządzenia wykreślono przepisy dotyczące egzaminu dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń w celu sportowym (dotychczasowe § 2 ust. 4 i § 4 ust. 3). Zgodnie bowiem z ustawą o broni i amunicji pozwolenie takie wydaje się osobom, które posiadają kwalifikacje sportowe potwierdzone stosownym dokumentem wydanym przez polski związek sportowy oraz licencję właściwego polskiego związku sportowego (art. 10 ust. 3 pkt 3 oraz art. 10 b ustawy o broni i amunicji). Z kolei posiadanie licencji zezwalającej na uprawianie strzelectwa sportowego zwalnia osobę występującą z podaniem o wydanie pozwolenia na broń z egzaminu, o którym mowa w art. 16 ustawy.

W projekcie uregulowano też kwestie zdawania egzaminu przez osoby ubiegające się o pozwolenie na broń inną niż broń palna (projektowany § 3 ust. 2). Do tej pory — chociaż upoważnienie ustawowe obejmowało swoim zakresem całą broń w rozumieniu ustawy, brak było takich uregulowań. W projekcie wskazano, że części praktycznej nie przeprowadza się w przypadku narzędzi i urządzeń, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu. Trudno bowiem – zdaniem autorów projektu - wyobrazić sobie egzamin praktyczny z użycia kastetu czy tez ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni. Zrezygnowano też z przeprowadzania sprawdzianu strzeleckiego z broni sygnałowej. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się bowiem na strzelnicy, gdzie strzały z broni oddawane są w kierunku kulochwytu. W przypadku broni sygnałowej strzały oddaje się zaś zawsze w górę. Z tego względu uznano, że w przypadku osób ubiegających się o pozwolenie na ten rodzaj broni wystarczające jest w części praktycznej wykazanie się wiedzą i umiejętnościami, o których mowa w proponowanym § 5 ust. 1.

Zmianie uległy też załączniki do rozporządzenia. Z uwagi na uchylenie przepisów dotyczących zdawania egzaminu przez osoby ubiegające się o pozwolenie na broń w celu sportowym, załącznik nr 1 do rozporządzenia został zmieniony poprzez wykreślenie informacji o sprawdzianie ustnym, który był przeprowadzany zamiast testu właśnie dla tych osób. Z kolei załącznik nr 2 uwzględnia obecnie fakt, iż ustawa o broni i amunicji umożliwia posiadanie tego samego rodzaju broni do różnych celów. Z tego względu w załączniku nr 2 do rozporządzenia broń podzielono na rodzaje niezależnie od celu, w jakim osoba zainteresowana chce je posiadać.

Zobacz projekt rozporządzenia.