Dodatkowe środki na patrole w gminie Krapkowice

Data publikacji: 21.01.2014

Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura oraz komendant powiatowy Policji w Krapkowicach nadkom. Przemysław Ilnicki podpisali porozumienie w sprawie przekazania 20 tys. zł na sfinansowanie dodatkowych patroli na terenie gminy w roku 2014 r.

Jest to kolejne porozumienie, na mocy którego gmina przekazuje pieniądze na taki cel.  Środki przekazane przez burmistrza zostaną uruchomione już w lutym br. Dzięki funduszom wygospodarowanym z budżetu gminy, wzmożone patrole będą odbywać się przede wszystkim wieczorami i nocą, a policjanci będą pełnić służbę w swoim czasie wolnym. Jednym z założeń podpisanego porozumienia będzie utworzenie dodatkowych łączonych patroli wraz ze strażnikami miejskimi.

Głów­nymi celami przyjętego dokumentu są ochrona bez­pieczeń­stwa i porządku publicz­nego oraz inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popeł­nianiu prze­stępstw i wykroczeń na terenie całej gminy Krapkowice. Uzgodnienia w sprawie podpisania podobnych porozumień prowadzone są z pozostałymi gminami.

Źródło: KWP w Opolu