Szkolenie zawodowe z taktyki i techniki interwencji w warunkach nocnych

Data publikacji: 18.01.2014

Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie przez 3 dni w warunkach nocnych szkolili się z zakresu taktyki i technik interwencji. Głównym celem szkolenia było doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się bronią palną i środkami przymusu bezpośredniego oraz przygotowanie policjantów do interweniowania w sytuacjach, w których zagrożone jest ich życie i zdrowie. Funkcjonariusze wzięli udział w symulacjach, które sprawdzały ich umiejętności. Posłużyły również do ujawniania i eliminowania ewentualnych błędów.

Od 14 do 16 stycznia br. w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie odbywało się szkolenie zawodowe z taktyki i techniki interwencji w warunkach nocnych. W szkoleniu wzięło udział 160 funkcjonariuszy pod nadzorem instruktorów taktyki i techniki interwencji oraz wyszkolenia strzeleckiego. Głównym celem szkolenia było doskonalenie  umiejętności w posługiwaniu się bronią palną i środkami przymusu bezpośredniego oraz przygotowanie policjantów do przeprowadzania interwencji w warunkach zagrożenia życia i zdrowia policjanta przez osoby szczególnie agresywne i niebezpieczne.

Podczas zajęć policjanci ćwiczyli szybkie dobywanie broni,  składanie się do strzału w różnych wariantach postawy strzeleckiej, poruszanie się z dobytą i wycelowaną bronią. Dodatkowym elementem ćwiczeń z bronią było wprowadzenie rywalizacji pomiędzy policjantami w błyskawicznej wymianie magazynków w postawie klęczącej i oddanie „suchego” strzału.

Ponadto funkcjonariusze  doskonalili umiejętności kontroli klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych oraz wejść do pomieszczeń i przeszukania ich w celu ujawnienia sprawców przestępstw oraz prawidłowego wykorzystania środków przymusu bezpośredniego.  Działania te były prowadzone w warunkach nocnych zbliżonych do naturalnych z użyciem  wyłącznie  latarek.

Podsumowaniem szkolenia było przeprowadzenie przez pary patrolowe dwóch interwencji. Pierwsza dotyczyła zgłoszenia włamania do mieszkania, gdzie sprawcy nadal w nim przebywają. Podczas tej interwencji szczególnym zagrożeniem było posiadanie przez sprawców niebezpiecznych narzędzi w postaci noża i łomu oraz bardzo agresywne zachowanie się sprawców. Druga interwencja dotyczyła uprowadzenia osoby i ukrycia się sprawców w lokalu wskazanym przez zgłaszającego. W tej interwencji głównym zagrożeniem było posiadanie przez sprawców broni palnej. W obydwu sytuacjach na policjantów w czasie przeszukania pomieszczeń czekały oprócz agresywnych sprawców wyposażonych w niebezpieczne narzędzia inne zagrożenia w postaci przeszkód do pokonania, ukrycia się sprawców w trudno dostępnych miejscach oraz zakłócenia komunikacji przez głośną muzykę i inne hałasy.  

Takie szkolenia są bardzo przydatne ponieważ ujawnione podczas symulacji uchybienia posłużą w przyszłości  do dalszego doskonalenia umiejętności i eliminowania nieprawidłowości przy podejmowaniu podobnych interwencji przez policjantów. Funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie doskonalą swoje umiejętności podczas szkoleń  3 razy w miesiącu. Są to głównie zajęcia z wychowania fizycznego z elementami taktyki i techniki interwencji, wyszkolenia strzeleckiego, zapoznawania z nowymi i uaktualnianymi aktami prawnymi, musztry policyjnej oraz zabezpieczania imprez masowych.

Źródło: KWP w Olsztynie