Szkolenia specjalistyczne dla policjantów służby kryminalnej

Data publikacji: 15.01.2014

14 stycznia 2014 r. weszła w życie decyzja Komendanta Głównego Policji w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie organizowania i prowadzenia oględzin miejsc katastrof komunikacyjnych i budowlanych. Realizacją programu zajmie się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Zgodnie z decyzją komendanta na kurs będą kierowani policjanci służby kryminalnej, w szczególności policjanci o specjalności dochodzeniowo-śledczej i techniczno-kryminalistycznej, wyspecjalizowanych lub mających się specjalizować w prowadzeniu czynności na miejscach katastrof.

Uczestnicy kursu, wykorzystując dotychczas zdobytą wiedzę i umiejętności, opierając się na zdobytym doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych, nabędą dodatkowych umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem oględzin miejsca katastrofy i postępowań w sprawach o katastrofy.

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. rodzaje katastrof – definicje, charakterystyka, aspekt karno-materialny,

  2. zasady organizacji dowodzenia i współdziałania służb i innych podmiotów podczas oględzin miejsca katastrofy:

  • zadania Państwowej Straży Pożarnej

  • zadania Państwowego Ratownictwa Medycznego,

  1. organizowanie i kierowanie oględzinami miejsca katastrofy oraz zadania poszczególnych podmiotów uczestniczących w czynnościach na miejscu zdarzenia,

  2. współpraca organów ścigania (prokuratora i Policji) z komisjami badania wypadków i katastrof,

  3. postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi oraz przedmiotami i dowodami rzeczowymi na miejscu katastrofy,

  4. oględziny miejsca katastrofy komunikacyjnej – dokumentowanie wyników oględzin, ocena (omówienie) dokumentacji.


Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania zadań służbowych, polegających na organizowaniu i prowadzeniu oględzin miejsc katastrof komunikacyjnych i budowlanych według zasad wynikających z Metodyki oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof oraz identyfikacji ciał przyjętej przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych.

Więcej.