Konkurs fotograficzny "Superpolicjantka - superkobieta"

Data publikacji: 15.01.2014

Zapraszamy funkcjonariuszy i pracowników Policji do udziału w konkursie fotograficznym "Superpolicjantka - superkobieta". Na prace czekamy do 10 lutego 2014 r. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a nagrodzone prace będą publikowane na łamach miesięcznika POLICJA 997.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie fotografii (maksymalnie 5 szt.) przedstawiającej umundurowane policjantki podczas wykonywania zadań służbowych. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Fotografie należy przesłać w formie elektronicznej lub pocztą na płycie CD w formacie tiff, bmp, png, jpg w rozdzielczości min. 300 dpi. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. 

Oceny nadesłanych fotografii dokona powołane przez organizatora jury. 

REGULAMIN

 

 1. W konkursie mogą brać udział funkcjonariusze i pracownicy Policji.

 2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie fotografii (maksymalnie 5 szt.) przedstawiającej umundurowane policjantki podczas wykonywania zadań służbowych.

 3. Technika wykonania fotografii jest dowolna.

 4. Fotografie należy przesłać w formie elektronicznej (na adres mailowy lub pocztą na płycie CD) w formacie tiff, bmp, png, jpg w rozdzielczości min. 300 dpi.

 5. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

 6. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia.

 7. Termin nadsyłania fotografii upływa z dniem 10 lutego 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 8. Prace należy nadesłać na adres: sekzp@policja.gov.pl lub ds. Tradycji i Ceremoniału Policyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji, ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny”.

 9. Oceny nadesłanych fotografii dokona powołane przez organizatora jury. O dokładnym terminie ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną bądź mailową.

 10. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a nagrodzone prace będą publikowane na łamach miesięcznika „POLICJA 997”.

 11. Przesłane pliki nie będą zwracane. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przekazaniem organizatorowi konkursu autorskich praw majątkowych do nadesłanych prac oraz udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania fotografii w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, publikowania w internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działalności Komendy Głównej Policji.

 12. Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretarz konkursu: Katarzyna Krakowiak, tel.: 22 60 119 99, e-mail: katarzyna.krakowiak@policja.gov.pl