60 lat Szkoły Policji w Pile

Data publikacji: 13.01.2014

Szkoła, mieszcząca się w ogromnym budynku pochodzącym z czasów Dwudziestolecia Międzywojennego i którą corocznie opuszcza kilka tysięcy absolwentów, zarówno kursów podstawowych, jak i specjalistycznych, pozostaje najbardziej znaną w kraju placówką kształcącą policjantów służby kryminalnej. W 2014 r. pilska Szkoła Policji będzie obchodzić jubileusz 60-lecia istnienia.

Początek

Szkoła Policji w Pile powstała 15 września 1954 roku. W pierwszym kursie szkoleniowym, który rozpoczął się w grudniu 1954 roku, udział wzięło 492 słuchaczy. Szkolenie trwało 4 miesiące. Baza dydaktyczno-szkoleniowa była w tym okresie skromna. Brakowało literatury zawodowej i pomocy naukowych. Czas trwania nauki wyznaczał komendant główny MO. Trzy kolejne kursy trwały zaledwie cztery miesiące, co wynikało z potrzeby przeszkolenia jak największej liczby funkcjonariuszy. Od września 1956 roku wprowadzono kursy 5-miesięczne, a w 1957 roku - 10-miesięczne. Program kursu 10-miesięcznego obejmował 1352 godziny zajęć, podczas których należało zrealizować zagadnienia z zakresu kryminalistyki, nadzoru administracyjnego i służby zewnętrznej, prawa karnego materialnego i procesowego, wykształcenia strzeleckiego, musztry, taktyki specjalnej i wychowania fizycznego.

Od pierwszych lat działania szkoły jej słuchacze pełnili służby w Komendzie Miejskiej MO w Pile. Polegały one na służbie patrolowej, ale również na przesłuchiwaniu świadków, wywiadach, obserwacjach i przeszukaniach. Rok 1960 był ważnym etapem w rozwoju szkoły. Dotychczas prowadzono tu tylko kursy posterunkowych. Od 1 kwietnia 1960 roku rozpoczęło się szkolenie referentów operacyjno-­dochodzeniowych. Program szkolenia zawierał rozbudowane wiadomości z zakresu prawa, kryminalistyki, taktyki zwalczania przestępczości. Datę tę można uznać za początek specjalizacji, z której do dzisiaj znana jest szkoła. Z czasem specjalizacja ta ugruntowała się jeszcze bardziej, aby w 1973 roku odejść całkowicie od szkolenia posterunkowych i skoncentrować się na szkoleniu referentów operacyjno-dochodzeniowych. Kształcono ich na podstawie jednolitego, 8-miesięcznego programu. W następnych latach szkolenia zaczęły uwzględniać podział na specjalistów od zwalczania przestępstw kryminalnych i gospodarczych. W okresie od 1969 do 1974 roku nastąpiła gruntowna modernizacja bazy naukowo-technicznej. Wybudowano nowe obiekty gospodarcze, socjalno-kulturalne i sportowe, usprawniające pracę szkoły. W październiku 1977 roku zorganizowano filię Studium Podyplomowego Akademii Spraw Wewnętrznych. Absolwentami studium zostało 205 słuchaczy.

Reforma szkolnictwa policyjnego

W 1989 roku rozpoczęły się w Polsce przemiany społeczne i polityczne. Demokratyzacja systemu politycznego spowodowała zmiany w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. W kwietniu 1990 roku powołano do życia Policję. Spowodowało to reformę szkolnictwa policyjnego, nastawionego na przygotowanie policjantów służących społeczeństwu.

10 maja 1991 roku odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru szkole. W księdze pamiątkowej biskup Józef Michalik napisał „Niech Bóg umocni dobro, które sam w sercu człowieka złożył i niech będzie ono widoczne przez posługę Każdego Polskiego Policjanta”.

We wrześniu 2004 roku szkoła obchodziła uroczyście swoje 50-lecie. Tego dnia została wyróżniona odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” w dowód uznania za działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz otaczanie opieką dzieci, ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Dzisiaj w pilskiej szkole kształcą się policjanci z całej Polski. W ramach kursów podstawowych i specjalistycznych słuchacze zdobywają m.in. wiedzę z zakresu kryminalistyki, taktyki i technik interwencji, psychologii, komunikacji społecznej, etyki, praw człowieka, obsługi sprzętu informatycznego i łączności. Słuchacze kształcą umiejętności zwalczania przestępstw i wykroczeń, poznają techniki ujawniania, zabezpieczania i wnioskowania na podstawie śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia. W trakcie szkolenia wiele uwagi poświęca się doskonaleniu technik interwencyjnych i strzeleckich oraz zachowaniu się w sytuacjach trudnych. Podnoszeniu kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy służą różnego rodzaju kursy, np. dla policjantów zajmujących się pracą dochodzeniową, operacyjną i zwalczaniem przestępczości gospodarczej. W szkole realizowane są też kursy nowoczesnych technik prowadzenia postępowań przygotowawczych, taktyki i techniki przesłuchań metodami FBI, czy sprawowania nadzoru nad formami pracy operacyjnej. W ofercie jest także kurs specjalistyczny obsługi systemu KSIP w zakresie zagadnień kryminalnych i prewencyjnych. Prowadzone są także kursy pierwszej pomocy w ramach działań specjalnych oraz z zakresu współpracy z mediami. Oprócz tego zainteresowaniem cieszą się kursy dla rzeczników dyscyplinarnych, oskarżycieli publicznych.

Baza dydaktyczna na miarę XXI w.

Szkoła Policji w Pile może poszczycić się nowoczesną bazą dydaktyczną. W jej skład wchodzą pracownie ogólne, sale wykładowe, aula, sala konferencyjna oraz pracownie specjalistyczne, w tym: informatyczne, pomocy przedmedycznej, narkotykowa, broni, łączności i daktyloskopii. Wyposażone są one w środki audiowizualne, umożliwiające realizację zajęć przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania. Szkoła posiada bibliotekę i czytelnię z komputerowym systemem zarządzania zbiorami bibliotecznymi, liczącymi około 45 tysięcy woluminów, m.in. z zakresu ochrony, bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacji i działalności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, kryminalistyki, kryminologii, prawa, psychologii oraz socjologii.

Szczególną wagę przykłada się do praktycznych aspektów kształcenia słuchaczy. Świadczy o tym wiele obiektów przeznaczonych do realizacji zajęć praktycznych i symulacyjnych. Są to pomieszczenia imitujące obiekty mieszkalne, handlowe i usługowe, służące m.in. do prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia, budynek do doskonalenia taktyki podejmowania interwencji w stosunku do osób znajdujących się w pomieszczeniach i w pojazdach. Ponadto, do celów dydaktycznych wykorzystywane są dwie strzelnice (w budynku i odkryta), a także kompleks obiektów sportowych. Szkoła dysponuje też bazą umożliwiającą zakwaterowanie ponad sześciuset słuchaczy. Wyżywienie zapewnia stołówka, mogąca wydać ponad dwa tysiące posiłków dziennie.

Szkoła Policji w Pile jest również stale obecna w przedsięwzięciach realizowanych przez jednostki policji regionu pilskiego, współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi, m.in. z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile, Wyższą Szkołą Biznesu w Pile, czy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile, Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim oraz Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. W ramach współdziałania z komendami powiatowymi policji, kadra i słuchacze szkoły odbywają praktyki zawodowe. Jako placówka otwarta na potrzeby społeczeństwa, angażuje się w działalność wolontaryjną. Świadczy o tym m.in. współpraca z Centrum Charytatywno - Opiekuńczym CARITAS, Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Pile i Warsztatami Terapii Zajęciowej w Leżenicy. Policjanci ze Szkoły angażują się też w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W styczniu 2008 roku szkoła zdobyła trzecie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Barwy Wolontariatu”. Ponadto dla słuchaczy oraz mieszkańców Piły organizowane są wykłady, prelekcje, koncerty (np. szkolnego zespołu „Awans” składającego się z uzdolnionych muzycznie słuchaczy). W szkolnej galerii sztuki „Akwarium”, prezentowane są prace twórców ze środowiska policyjnego i artystów ogólnopolskich. Szkoła jest laureatem nagród Starosty Pilskiego oraz Prezydenta Piły za prowadzoną działalność kulturalną, artystyczną i społeczną. Od wielu lat pracownicy i słuchacze Szkoły honorowo oddają krew.

Szkoła jest także pomysłodawcą i współorganizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych, którego szósta edycja odbędzie się na początku czerwca.

Obchody jubileuszu potrwają cały rok. Znajdzie się w nich wiele przedsięwzięć odwołujących się do historii Szkoły (spotkania z emerytowanymi nauczycielami, prezentacje filmowe), imprezy o charakterze integracyjnym (konkursy, rajdy, mecze, spływ kajakowy, wycieczki), ogólnodostępne festyny promujące szkołę i Policję. Kulminacyjnym momentem będą uroczystości, które odbędą się we wrześniu. Szczegółowe informację będą ukazywały się na stronie szkoły: www.pila.szkolapolicji.gov.pl.

Źródło: Szkoła Policji w Pile