"Przewodnik po warszawskim systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Data publikacji: 08.01.2014

Pogotowie „Niebieska Linia” IPZ opracowało "Przewodnik po warszawskim systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie". Przewodnik powstał z myślą o profesjonalistach zajmujących się lub stykających w codziennej pracy z problemem przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem członków warszawskich zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Publikacja stanowi podsumowanie oferty pomocowej oraz zasobów instytucjonalnych na terenie Warszawy i koncentruje się przede wszystkim na placówkach współpracujących w ramach stołecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tworzonego na mocy Uchwały nr XXXVI/914/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016.

Podstawowa oferta w prezentowanych w Przewodniku instytucjach ma charakter pomocy publicznej, jest zatem bezpłatna dla klientów. Dane o podmiotach pozyskiwano z kilku źródeł: bezpośrednio od instytucji za pomocą specjalnych ankiet, z Biuletynów Informacji Publicznej (BIP) i stron internetowych placówek, ogólnodostępnych baz danych (w tym bazy danych Pogotowia „Niebieska Linia” IPZ), poprzez kwerendę telefoniczną oraz w wyniku zgłoszeń zainteresowanych placówek. Publikacja dostępna jest także w formie elektronicznej na Warszawskim Portalu Antyprzemocowym w postaci wyszukiwarki placówek pomocowych. Projekt portalu oraz wyszukiwarki umożliwia m.in. raportowanie bieżącej dostępności form pomocy w placówkach, co powinno pozwolić na przyspieszenie odnalezienia odpowiedniej oferty zarówno przez klienta jak i specjalistę. Więcej informacji można uzyskać na stronach Warszawskiego Portalu Antyprzemocowego lub pisząc na adres warszawa@niebieskalinia.pl.

POBIERZ PRZEWODNIK