Od 1 stycznia 2014 r. zmiana przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Data publikacji: 27.12.2013

1 stycznia 2014 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2013 r. poz. 1563).

Ustawa określa katalog zadań izb wytrzeźwień, do których należą m.in.: sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości, wykonywanie wobec osób w stanie nietrzeźwości zabiegów higieniczno-sanitarnych, udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy, prowadzenie detoksykacji, informowanie osób przyjętych o szkodliwości spożywania alkoholu oraz motywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego.

Do izby wytrzeźwień, placówki, podmiotu leczniczego albo do miejsca zamieszkania będą mogły zostać doprowadzone osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób. W razie braku izby wytrzeźwień ww. osoby mogą być doprowadzone do jednostki Policji. Osoba doprowadzona do izby wytrzeźwień albo jednostki Policji pozostawać tam będzie do wytrzeźwienia, nie dłużej niż 24 godziny. Osobie doprowadzonej do izby wytrzeźwień, jednostki Policji, podmiotu leczniczego przysługuje zażalenie do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce doprowadzenia.

Zgodnie z ustawą, podstawą przyjęcia osoby doprowadzonej do izby wytrzeźwień lub jednostki Policji będzie wynik badania na zawartość alkoholu w organizmie tej osoby wskazujący na stan nietrzeźwości. W przypadku braku zgody, osoba doprowadzona zostanie przyjęta wyłącznie w przypadku występowania symptomów wskazujących na stan nietrzeźwości. Osoba doprowadzona do izby wytrzeźwień będzie poddawana badaniom lekarskim. W przypadku braku zgody, badanie będzie można przeprowadzić, jeżeli zachowanie osoby doprowadzonej wskazuje na to, że może ona zagrażać swojemu życiu lub zdrowiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, lub jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba udzielenia jej niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Ponadto, osobie doprowadzonej do izby wytrzeźwień, jeżeli wymagać tego będzie jej stan zdrowia, podawane będą produkty lecznicze, których wykaz określi Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia.

Za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji od osoby przyjętej pobierana będzie opłata. Jej wysokość (maksymalnie 300 zł, corocznie waloryzowane) określana będzie przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z przepisem przejściowym, do czasu określenia wysokości opłaty, jednak nie dłużej niż w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, opłata wynosić będzie 300 zł.

Pliki do pobrania