Niższe chorobowe dla mundurowych od 2014 r.

Data publikacji: 20.12.2013

W przyszłym roku funkcjonariusze Policji muszą się liczyć z 20-proc. obniżeniem wysokości uposażenia w czasie niezdolności do służby. Za czas choroby mundurowi będą otrzymywać 80 proc., a nie jak dotychczas 100 proc., uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Zmniejszeniu ulegnie również dodatkowe uposażenie roczne lub nagroda roczna.

Wynika to z projektu nowelizacji ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1497).

Ograniczenie o 20 proc. wysokości uposażenia wypłacanego chorym funkcjonariuszom spowoduje, iż środki finansowe pochodzące z ograniczenia uposażeń osób pozostających na zwolnieniach lekarskich będą mogły być przeznaczane na fundusz nagród i zapomóg dla tych, którzy będą ich zastępować.

Wyjątki

W niektórych przypadkach będzie możliwa wypłata chorobowego w pełnej wysokości. Funkcjonariusz zyska do niego prawo, jeśli nieobecność będzie mieć związek z wypadkiem podczas służby lub w drodze do miejsca lub z miejsca jej pełnienia oraz gdy choroba przypadnie w czasie ciąży. Pełne świadczenie zostanie też wypłacone, jeśli mundurowy podda się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz będzie miał wykonany zabieg ich pobrania. Podobnie będzie w przypadku oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi lub w razie badania lekarskiego dawców krwi.

Mundurowi otrzymają też pełne uposażenie, jeśli ich choroba będzie mieć związek ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby. Ubiegający się o pełną wypłatę zostaną zobowiązani do udowodnienia, że taki związek faktycznie istnieje.

Nowelizacja ustawy przewiduje również zwalnianinie mundurowych ze służby po upływie 182 dni chorobowego.

Możliwość do otrzymania 100 proc. uposażenia ma także funkcjonariusz, który został zwolniony ze służby z powodu choroby:

  • w czasie oddelegowania do pełnienia obowiązków poza granicami Polski,
  • w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w czasie pełnienia służby przez poszkodowanego,
  • mającej związek z czynem bohaterskim wymagającym odwagi, który został wykonany z narażeniem zdrowia i życia.

Zobacz: projekt nowelizacji ustawy.

Źródło: gazetaprawna.pl