Uchwała NSA: emerytowani policjanci bez prawa do „remontówki”

Data publikacji: 28.11.2013

Naczelny Sąd Administracyjny, w składzie siedmiu sędziów, podjął uchwałę, według której emerytowani policjanci nie mają prawa do otrzymania równoważnika pieniężnego za remont mieszkania służbowego, a postępowanie wszczęte przez byłego policjanta kończy się umorzeniem.

W sprawie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego napływały skargi emerytowanych policjantów, którym sądy i organy administracyjne odmawiały przyznania równoważnika za remont mieszkania. Skarżący powoływali się na orzeczenia, które były pozytywne dla innych funkcjonariuszy.

Podstawą odmów był uchylony w styczniu 2006 r. paragraf 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 28 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości i szczególnych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont lokalu.

Rzecznika Praw Obywatelskich poparła Prokuratura Generalna, według której w czasie obowiązywania decyzji o przyznawaniu równoważnika pieniężnego nie jest dopuszczalna odmowa przyznawania takich kwot lub umarzanie postępowania. NSA był innego zdania. W uchwale z 25 listopada 2013 r. stwierdził, że po wejściu w życie rozporządzenia z 28 grudnia 2005 r., postępowania o zwrot równoważnika wszczęte przez emerytowanego policjanta ulega umorzeniu. W uzasadnieniu sąd podkreślił, że umorzenie  postępowań w tej kwestii nie narusza praw nabytych funkcjonariuszy. Świadczenie wypłaty równoważnika pieniężnego nie odbywa się w sposób ciągły, ale wymaga każdorazowo złożenia oświadczenia. NSA rozdzielił dwie formy przyznawania równoważnika: pierwsza to decyzja o przyznaniu, druga to wypłata. Decyzję pierwszą podejmuje Komendant Główny Policji, drugą – właściwa jednostka. Jeśli z ustawy wykreślono przepis o prawie do równoważnika, to decyzje o jego przyznaniu tracą podstawę prawną i stają się niepraworządne – stwierdził NSA.

Sygnatura akt I OSP 9/13

Źródło: http://www.gazeta.policja.pl/