76. rocznica śmierci insp. dr. Władysława Sobolewskiego

Data publikacji: 07.10.2013

4 października br. o godz. 12:00 na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie uczczono pamięć insp. dr. Władysława Sobolewskiego. Uroczystość patriotyczno-religijna odbyła się w związku z 76. rocznicą śmierci inspektora, przy odrestaurowanym grobowcu rodziny Sobolewskich.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało Stowarzyszeniu Opieki nad Grobami Policjantów na Wschodzie 20 tys. zł na renowację grobowca. Znajdował się on w bardzo złym stanie. Prace kamieniarskie i renowacyjne udało się zakończyć przed rocznicą śmierci insp. Sobolewskiego.

W uroczystościach wzięli udział: Pan Jarosław Drozd - Ambasador Tytularny, Konsul Generalny RP we Lwowie, Pani Monika Zakrzewska - Zastępca Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej MSW, Pan nadkom. Bartosz Furgała - Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji, Pan mł. insp. Adam Frankowski - Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Pan podinsp. Piotr Mikosza - Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Społecznego Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol. w Szczytnie, Pan podinsp. Jarosław Barski – radca Zespołu Komunikacji Wewnętrznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Stronę ukraińską reprezentowali: Pan Michał Cymbaluk - Rektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych MSW Ukrainy, Pan Sergij Maroniak - Zastępca Naczelnika Głównego Urzędu MSW Ukrainy w woj. lwowskim, Pan Oleg Szostak - Naczelnik Sekcji Naukowobadawczego Ekspercko - Kryminalistycznego Centrum Głównego Urzędu MSW Ukrainy w woj. lwowskim, Pan Sergij Ziupanenko - Naczelnik Milicji Miasta Lwowa.

W uroczystości uczestniczyli także licznie przybyli przedstawiciele polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych.

Podczas ceremonii przed miejscem wiecznego spoczynku insp. Władysława Sobolewskiego wystawiony został przez WSPol w Szczytnie i Stowarzyszenie Historyczne „Na Posterunku” posterunek honorowy. Złożono wieńce, między innymi od Ministra Spraw Wewnętrznych i Komendanta Głównego Policji. Ceremonii religijnej dopełnił o. Władysław Lizun - proboszcz parafii św. Antoniego we Lwowie, który odmówił modlitwę za ś.p. insp. Władysława Sobolewskiego i poświęcił odnowiony grobowiec.

Organizatorami i prowadzącymi uroczystość byli: Pan Andrzej Sprycha – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Opieki nad Grobami Policjantów na Wschodzie (naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Osobowego Gabinetu KGP) i Pan Jan Sabadasz z Fundacji Dziedzictwo Kresowe.

Po zakończeniu uroczystości przy grobie insp. Władysława Sobolewskiego polska delegacja zapaliła znicze na Cmentarzu Orląt Lwowskich.

O godz. 16:00 w kościele p.w. św. Antoniego przy ul. Łyczakowskiej została odprawiona msza święta w intencji ś.p. Władysława Sobolewskiego.

 

Władysław Sobolewski urodził się 25 marca 1890 r. we Lwowie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie. Następnie rozpoczął przygotowania do zawodu prawniczego odbywając praktykę administracyjną we Lwowie. Po wybuchu wojny w 1914r. został powołany do wojska. W 1918r. zgłosił się na ochotnika do oddziałów Obrony Lwowa i uczestniczył w walkach o to miasto.

We wrześniu 1919 r. wstąpił do Policji Państwowej. Był oficerem inspekcyjnym, a następnie komendantem Głównej Szkoły Policyjnej i Szkoły Oficerskiej w Warszawie. Uczestniczył w specjalistycznych kursach z zakresu kryminalistyki w Wiedniu, studiował kryminologię w Instytucie Nauk Policyjnych przy Uniwersytecie w Lozannie.

W 1929 r. Władysław Sobolewski został skierowany na kurs kryminalistyczny do Wiednia. Kurs odbywał się w Instytucie Kryminologicznym przy Dyrekcji Policji w Wiedniu. W tym samym roku został skierowany na studia kryminologiczne w Instytucie Nauk Policyjnych na Uniwersytecie w Lozannie. W roku 1931 podinsp. Sobolewski objął stanowisko kierownika Laboratorium Policyjnego w Centrali Służby Śledczej w Warszawie. Pod jego kierownictwem, w styczniu 1936r. laboratorium weszło w skład Wydziału IV Komendy Głównej PP pod nazwą Referat Techniki Śledczej.

W międzywojennej Polsce zaliczał się do grona czołowych przedstawicieli tej nauki. Współpracował z największymi sławami ówczesnej światowej kryminalistyki: R. Mendlem, E. Locardem, R. Reissem i E. Seeligiem.

Zmarł nagle podczas wykładu dla oficerów Wojska Polskiego 4 października 1937 roku w wieku 48 lat.

Insp. dr Władysław Sobolewski uważany jest za ojca polskiej kryminalistyki. Jego badania pozwoliły na przeprowadzanie ekspertyz broni palnej, łusek i pocisków. Inspektor Sobolewski napisał wiele prac naukowych z zakresu mechanoskopii, fotografii kryminalistycznej, daktyloskopii, ekspertyz z pisma ręcznego i maszynowego. Policja do dziś korzysta z naukowego dorobku dr. Sobolewskiego. Jego nazwisko pojawia się w wielu specjalistycznych opracowaniach. Jego imię nosi aula wykładowa w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

zobacz także na stronie MSW

Zdjęcia: nr 1-6 Krzysztof Szymański - Redakcja Kuriera Galicyjskiego we Lwowie, nr 7 Andrzej Sprycha.