Rusza nabór do XXIII rotacji JSPP w Kosowie

Data publikacji: 26.09.2013

Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP poszukuje policjantów do składu osobowego XXIII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), pełniącej służbę w Misji Unii Europejskiej w Kosowie. Poszukiwani są zarówno kandydaci do składu osobowego rotacji, jak i osoby na stanowisko dowódcy i zastępcy dowódcy.

Zobacz także:

Dobór na stanowisko Dowódcy i Zastępcy Dowódcy XXIII rotacji JSPP w Kosowie

Dobór do składu osobowego XXIII rotacji JSPP w Kosowie

Dobór do składu osobowego XXIII rotacji JSPP w Kosowie

Kandydat wyrażający akces wyjazdu do Kosowa w ramach JSPP na dzień składania raportu powinien:

 • legitymować się minimum 5 letnim, ciągłym stażem służby w Policji,
 • mieć ukończone 25 lat życia,
 • posiadać minimum 2 lata prawo jazdy kat. „B”,
 • posiadać bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby w misji.

Z postępowania zostaną wyłączeni policjanci:

 • którzy pełnili służbę w XXI rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie,
 • karani dyscyplinarnie (kara nie uległa zatarciu) lub przeciwko którym toczy się postępowanie wyjaśniające, dyscyplinarne, karne, karno-skarbowe (w przypadku wszczęcia jednego z wymienionych wyżej postępowań w stosunku do policjantów zgłoszonych do prowadzonego naboru, zostaną oni wyłączeni na każdym etapie przygotowania do udziału w misji),
 • wobec których znane są przypadki nadużywania alkoholu,
 • którzy z uwagi na stan zdrowia korzystają z długotrwałych zwolnień lekarskich.

Postępowanie kwalifikacyjne przebiegać będzie w trzech etapach:

ETAP I– realizowany we wszystkich jednostkach/komórkach organizacyjnych Policji. Zgłoszenie akcesu wyjazdu przez złożenie raportu skierowanego do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP z zachowaniem drogi służbowej, zawierającego oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną informacją o warunkach służby w jednostce (Zał. nr 2). Termin składania raportów przez zainteresowanych wyznaczony zostanie przez właściwe komórki organizacyjne KWP, KSP, Szkół Policji, WSPol, Biur KGP.

ETAP II– realizowany w KWP, Szkołach Policji, KGP. Rozmowa z psychologiem. O miejscu i terminie spotkania, kandydaci do służby w JSPP zostaną poinformowani przez wydział kadr i szkolenia właściwej KWP oraz wydział kadr KSP i szkoły Policji. Rozmowy z kandydatami z komórek organizacyjnych KGP wykonujących zadania na terenie województwa prowadzi psycholog Komendy Wojewódzkiej Policji (§ 29 pkt 31 ppkt d zarządzenia Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji / Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135 z późń. zm./), natomiast policjanci biur KGP pełniący służbę na terenie garnizonu warszawskiego zgłoszą się do Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr i Szkolenia KGP (tel. 125-04).

ETAP III– realizowany przez zespół oceniający predyspozycje policjantów do służby w JSPP, powołany decyzją Komendanta Głównego Policji, we wskazanej szkole Policji. Do trzeciego etapu zostaną zaproszeni policjanci, którzy uzyskali pozytywny wynik z rozmowy z psychologiem i ich raport otrzymał poparcie odpowiednio, w zależności od miejsca pełnienia przez policjanta służby; Komendanta Wojewódzkiego/Stołecznego Policji, Komendanta Szkoły Policji, Komendanta Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji.

Etap trzeci obejmować będzie:

 • wywiad lekarski,
 • test sprawności fizycznej (według zasad i zgodnie z normami obowiązującymi policjantów w testach sprawności fizycznej – Zarządzenie Nr 418 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2011 r.),
 • egzamin z języka angielskiego na poziomie B1 (dla oficerów),
 • rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez zespół kwalifikacyjny.

Preferencje dodatkowe, uwzględniające specyfikę zadań Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, oceniane według zasad:

 1. pełnienie służby przy wykonywaniu zadań patrolowo-interwencyjnych, konwojowo-ochronnych lub w zakresie fizycznego zwalczania terroru,
 2. posiadanie prawo jazdy kategorii „C”,
 3. znajomość języka angielskiego przez policjantów korpusu podoficerskiego oraz aspiranckiego,
 4. wzrost powyżej 180 cm.  

Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP szczególnie zainteresowany jest pozyskaniem kandydatów - oficerów ze znajomością języka angielskiego przewidzianych do obsady stanowisk dowódczych i logistycznych, a także policjantów z doświadczeniem zawodowym i/lub uprawnieniami:

 • lekarza,
 • finansisty,
 • pielęgniarza,
 • mechanika samochodowego,
 • łącznościowca-informatyka.  

O zakwalifikowaniu policjantów do kolejnego etapu (badania laboratoryjne) decydować będzie uzyskanie pozytywnego wyniku z testu sprawności fizycznej, dobrego stanu zdrowia, końcowej oceny predyspozycji do pełnienia służby poza granicami państwa.

Dobór na stanowisko Dowódcy i Zastępcy Dowódcy XXIII rotacji JSPP w Kosowie

Oficer Policji wyrażający akces objęcia jednego z ww. stanowisk powinien spełniać następujące kryteria:

 • na stanowisko dowódcy stopień służbowy minimum podinspektora, natomiast na stanowisko zastępcy dowódcy minimum stopień nadkomisarza,
 • doświadczenie w służbie poza granicami państwa,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie „B2”,
 • wskazane doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi

oraz pozostałe kryteria obowiązujące wszystkich policjantów– kandydatów do służby w JSPP

 • raport z poparciem odpowiednio, w zależności od miejsca pełnienia przez oficera służby; Komendanta Wojewódzkiego/Stołecznego Policji, Komendanta Szkoły Policji, Komendanta Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji,
 • pozytywny wynik rozmowy z psychologiem prowadzonej w ramach II etapu postępowania,
 • minimum 5 lat ciągłej służby w Policji na dzień składania raportu,
 • ukończone 25 lat życia na dzień składania raportu,
 • posiadanie minimum 2 lata prawa jazdy kat. „B”,
 • posiadanie bardzo dobrego stanu zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby w warunkach misji,
 • zaliczenie testu sprawności fizycznej (według zasad i zgodnie z normami obowiązującymi policjantów w testach sprawności fizycznej – Zarządzenie Nr 418 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2011 r.),
 • pozytywny wynik wywiadu lekarskiego,
 • pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej. 

Decyzją Komendanta Głównego Policji raporty policjantów, którzy zakończyli służbę w sierpniu 2013 r. w ramach XXI rotacji JSPP, zostaną rozpatrzone negatywnie.

Postępowanie kwalifikacyjne przebiegać będzie w trzech etapach:

ETAP I : Realizowany we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji – zgłoszenie akcesu objęcia stanowiska dowódcy lub zastępcy dowódcy JSPP następuje przez złożenie raportu skierowanego do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej (termin składania raportón)w wskażą wydziały kadr komórek organizacyjnych Policji),

ETAP II: Realizowany w KWP, KSP, szkołach Policji i KGP. Rozmowa z psychologiem - miejsce i termin spotkania, oficerowie Policji - kandydaci na stanowisko dowódcy lub jego zastępcy uzgodnią z wydziałem kadr i szkolenia właściwej KWP oraz wydziałem kadr KSP i właściwej szkoły Policji. Rozmowy z kandydatami z komórek organizacyjnych KGP wykonujących zadania na terenie województwa prowadzi psycholog Komendy Wojewódzkiej Policji (§ 29 pkt 31 ppkt d zarządzenia Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji / Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135 z późń. zm./), natomiast oficerowie biur KGP pełniący służbę na terenie garnizonu warszawskiego zgłoszą się do Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadri Szkolenia KGP (tel. 125-04).

ETAP III: Realizowany w Komendzie Głównej Policji. Do trzeciego etapu zostaną zaproszeni oficerowie, którzy uzyskali pozytywny wynik z rozmowy z psychologiem oraz ich raport otrzymał poparcie odpowiednio, w zależności od miejsca pełnienia służby; Komendanta Wojewódzkiego/Stołecznego Policji, Komendanta Szkoły Policji, Komendanta Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji.

Etap trzeci obejmować będzie:

 • egzamin z języka angielskiego na poziomie B 2,
 • wywiad lekarski,
 • test sprawności fizycznej (według zasad i zgodnie z normami obowiązującymi policjantów w testach sprawności fizycznej – Zarządzenie Nr 418 Komendanta Głównego Policji z dnia 15kwietnia 2011 r.),
 • rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez zespół kwalifikacyjny.

Pliki do pobrania