Posiedzenie Zespołu eksperckiego ds. ceremoniału policyjnego

Data publikacji: 24.09.2013

W dniu 19 września br. pod przewodnictwem I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego odbyło się posiedzenie Zespołu eksperckiego ds. ceremoniału policyjnego, podczas którego omówione zostały dalsze kierunki doskonalenia policjantów w zakresie ceremoniału policyjnego, jako elementu strategii wizerunkowej Policji na lata 2013 – 2015.

Formuła spotkania przybrała formę debaty wewnętrznej, podczas której przedstawiciele szkół Policji, Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, Gabinetu Komendy Głównej Policji wskazali między innymi na potrzebę pilnego podjęcia działań na rzecz budowania tożsamości instytucji, między innymi poprzez kształtowanie postaw policjantów i pracowników Policji, zmiany procedur doboru do Policji, zmodyfikowanie rozwiązań dotyczących szkolenia i doskonalenia zawodowego. Wnioski z debaty przedstawione zostały Komendantowi Głównemu Policji.