Poszukujemy kandydatów na oficerów łącznikowych

Data publikacji: 26.07.2013

Komendant Główny Policji podjął decyzję o wszczęciu procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów na stanowiska oficerów łącznikowych polskiej Policji na Białorusi we Francji, w Holandii i w Niemczech.

Osoby zainteresowane mogą składać raporty adresowane do Komendanta Głównego Policji, z zachowaniem drogi służbowej, za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP do dnia 23 sierpnia 2013 r.

Wymagania niezbędne:

  • starszy oficer Policji;
  • co najmniej 10 letni staż w Policji;
  • biegła znajomość (poziom B2) w mowie i piśmie języka rosyjskiego (Białoruś), francuskiego (Francja), angielskiego (Holandia), bądź niemieckiego (Niemcy);
  • wiedza i doświadczenie w zakresie prowadzenia międzynarodowej współpracy przez Policję;
  • dobry stan zdrowia.

Wymagania pożądane:

  • doświadczenie wynikające z udziału w przedsięwzięciach policyjnych realizowanych poza granicami kraju, np. udział w misjach pokojowych;
  • staż na stanowiskach kierowniczych w Policji.

Postępowanie kwalifikacyjne wstępnie zaplanowane jest na 3-4 września br. i obejmować będzie:

  • pisemny test z języka obcego (odpowiedniego do danego stanowiska),
  • rozmowę kwalifikacyjną z zakresu wiedzy merytorycznej w tym również współpracy międzynarodowej oraz znajomości języka obcego (odpowiedniego do danego stanowiska).

Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą test pisemny z języka obcego.

Informacji w tej sprawie udzielają: p. Ewa Rudka , nr tel. 72-120-74 bądź mł. insp. Przemysław Riedel, nr tel 72-135-77 z Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.