Będą zmiany w policyjnych rentach

Data publikacji: 20.03.2013

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o komisjach lekarskich. Zgodnie z proponowanymi zmianami zlikwidowana zostanie między innymi możliwość podwyższania emerytury funkcjonariuszy i żołnierzy do 15% podstawy wymiaru z tytułu inwalidztwa związanego ze służbą. Ten etap prac legislacyjnych nad projektem ma potrwać do 18 kwietnia.

Jak podano w uzasadnieniu, podstawowym celem proponowanych zmian jest systemowe uregulowanie organizacji struktur orzecznictwa lekarskiego oraz nadanie rangi ustawowej przepisom prawnym statuującym ich funkcjonowanie. Celem projektu, który modyfikuje także przepisy w zakresie rent z tytułu niezdolności do służby funkcjonariuszy i żołnierzy, jest ponadto wprowadzenie przesłanek nabywania prawa do renty z tytułu niezdolności do służby porównywalnych do rozwiązań prawnych w zakresie renty z tytułu niezdolności do pracy istniejących w powszechnym systemie ubezpieczeniowym.

Ustawodawca proponuje m. in. ujednolicenie kategorii niezdolności do służby wprowadzając następujące warianty: A- „zdolny do służby”, B - „zdolny do służby z ograniczeniem”, C - „niezdolny do służby”. Zgodnie z nowymi uregulowaniami zlikwidowana zostanie możliwość podwyższania emerytury funkcjonariuszy i żołnierzy do 15% podstawy wymiaru, z tytułu inwalidztwa związanego ze służbą. Ponadto projekt odnosi się do zasad kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby oraz kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego.

Zgodnie z projektem, renta z tytułu niezdolności do służby wynosi 70% podstawy jej wymiaru, zaś z tytułu niezdolności do służby ze znacznym ograniczeniem sprawności organizmu - 80 %. Bez zmian pozostanie możliwość zwiększenia o 10 % podstawy wymiaru, jeżeli niezdolność do służby powstała wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami tej służby, z tytułu których przysługuje świadczenie odszkodowawcze.

W projekcie ustawy doprecyzowano, że renta z tytułu niezdolności do służby przysługuje jako renta stała albo renta okresowa, w zależności od orzeczenia komisji lekarskiej, przy czym renta okresowa przysługuje przez okres wskazany w decyzji organu emerytalnego.

Więcej o projekcie na stronie internetowej MSW.