Rusza nabór na kursy specjalistyczne dla policjantów – ekspertów pełniących służbę w kontyngentach

Data publikacji: 20.07.2012

Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji, przystępuje do realizacji czynności związanych z naborem policjantów na kursy specjalistyczne, przygotowujące do służby poza granicami kraju, w kontyngentach policyjnych w charakterze ekspertów (tzw. kurs „UN”).

Informacja w sprawie uruchomienia procedury naboru policjantów na kursy specjalistyczne dla policjantów – ekspertów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych

Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji, przystępuje do realizacji czynności związanych z naborem policjantów na kursy specjalistyczne, przygotowujące do służby poza granicami kraju, w kontyngentach policyjnych w charakterze ekspertów (tzw. kurs „UN”).

Raporty policjantów, kandydatów na kurs, należy kierować do Komendanta Głównego Policji, za pośrednictwem Dyrektora BMWP KGP, z zachowaniem drogi służbowej, w terminie wskazanym przez właściwe komórki kadrowe KWP, SP oraz Biura KGP – nie później jednak niż do 14 września 2012 roku. Rozpatrywane będą wszystkie raporty policjantów spełniających wymogi formalne.

Od kandydatów na uczestników przedmiotowego szkolenia wymagane będzie spełnienie następujących wymogów:

  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum B1/B2,
  • staż służby min. 8 lat,
  • bardzo dobry stan zdrowia,
  • posiadanie minimum dwuletniego doświadczenia w prowadzeniu pojazdów mechanicznych (aktualne prawo jazdy kat. „B”),
  • unormowana sytuacja rodzinna,
  • umiejętność pracy w zespole.

Egzamin kwalifikujący do udziału w szkoleniu obejmować będzie:

  • znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie),
  • umiejętność prowadzenia samochodu osobowego.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniu 05 października 2012 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.