Zajęcia zarobkowe poza służbą

Data publikacji: 20.06.2012

Działalność wykonywana w ramach stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, a także inne umowy cywilnoprawne mające podobny charakter, działalność gospodarcza, wykonywanie funkcji biegłego sądowego, czy społecznego kuratora sądowego wymagają zgody przełożonego właściwego w sprawach osobowych.

W opinii Biura Prawnego Komendy Głównej Policji, w praktycznym stosowaniu przez przełożonych policjantów właściwych w sprawach osobowych przepisu art. 62 ust. 1 ustawy o Policji - przy zachowaniu zasady indywidualnej oceny wniosku policjanta zarówno z punktu widzenia zakresu jego obowiązków służbowych, jak i obowiązków, które wynikałyby z konkretnego zajęcia zarobkowego poza służbą - do zajęć zarobkowych należy zaliczać podejmowanie działań w różnorodnych formach a co za tym idzie na różnorodnych podstawach prawnych. Jednocześnie jednak należy mieć na uwadze, iż nie każde działanie policjanta, z którym wiąże się powiększenie majątku, może być traktowane jako zajęcie zarobkowe, w szczególności gdy chodzi o czynności jednorazowe związane z prowadzeniem jego spraw życiowych, w tym polegające na dysponowaniu swoim majątkiem.

W praktyce działania przełożonych w sprawach dotyczących udzielania policjantom zgód na wykonywanie zajęcia zarobkowego poza służbą w typowych sytuacjach za takie zajęcie powinny być uznawane w szczególności: działalność wykonywana w ramach stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, a także innych umów cywilnoprawnych mających podobny charakter, działalność gospodarcza, wykonywanie funkcji biegłego sądowego, czy społecznego kuratora sądowego.

Biorąc pod uwagę złożoność spraw i szereg wątpliwości, które mogą pojawić się w poszczególnych sytuacjach życiowych za celowe należy uznać, zwracanie się przez zainteresowanych policjantów w przypadkach budzących wątpliwości o wyjaśnienie tych kwestii do właściwych przełożonych.