Wyróżnienia policjantów w 2012 roku

Data publikacji: 25.05.2012

W roku bieżącym nie określono limitów ilościowych dla jednostek organizacyjnych Policji do składania wniosków o nadanie policjantom odznaczeń, czy stopni. Przyjęto zasadę, że wielokrotne docenienie policjantów różnymi formami wyróżnień za to samo osiągnięcie nie jest wskazane.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U.Nr 90, poz.450, ze zmianami) Prezydent RP nadaje odznaczenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów, natomiast zgodnie z par. 2 ust. 7 rozporządzenia z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz.U.Nr 67, poz. 804 ze zmianami), odznakę Zasłużony Policjant nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych z własnej inicjatywy lub na wniosek Komendanta Głównego Policji. Właściwość podmiotu uprawnionego do wystąpienia z wnioskiem, w tym do jego merytorycznej oceny, jest jednoznaczna.

W roku bieżącym nie określono limitów ilościowych dla jednostek organizacyjnych Policji do składania wniosków o nadanie policjantom odznaczeń, czy stopni. Niemniej jednak Komendant Główny Policji przyjął zasadę, że wielokrotne docenienie policjantów różnymi formami wyróżnień za to samo osiągnięcie nie jest wskazane.

Jednokrotne uhonorowanie wyróżniającego się policjanta odznaczeniem państwowym, resortowym lub mianowaniem na wyższy stopień policyjny jest właściwe i spełni funkcję motywacyjną. Jest to zasada sprawiedliwa, jednocześnie nie powodująca drastycznych cięć liczby wniosków nadesłanych z jednostek organizacyjnych Policji oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji.

Podkreślenia wymaga, że zarówno nadanie policjantowi odznaczenia państwowego, wyróżnienia resortowego, jak i mianowanie na stopień w każdym trybie (przed terminem i w terminie) ma dla policjanta charakter wyjątkowy i nie jest obligatoryjne, a zasada ta została zastosowana w stosunku do policjantów ze wszystkich jednostek organizacyjnych Policji, w tym do kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Komendant Główny Policji pozostawił w gestii przełożonych, który sposób uhonorowania policjantów będzie w konkretnych przypadkach optymalną formą podziękowania za trudną służbę.

Powyższy tryb postępowania wynika również z docierających sygnałów na temat niezadowolenia policjantów z jednostek terenowych Policji z powodu wielokrotnego wyróżniania tych samych osób za te same zasługi.

 

Źródło: KGP