71 procent Polaków dobrze ocenia pracę Policji

Data publikacji: 23.03.2012

Większość Polaków dobrze ocenia działalność Policji. Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, zrealizowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej w dniach 8 – 14 marca 2012 roku wynika, że lepiej od Policji oceniane są tylko niektóre media.

W pierwszej połowie marca Centrum Badania Opinii Społecznej zrealizowało kolejną edycję badania instytucji publicznych, na reprezentatywnej próbie 1015 dorosłych Polaków. Oceny Policji są stabilne i wysokie. Pozytywnie na temat działalności wypowiada się większość ankietowanych (71%), natomiast przeciwnego zdania jest jedna piąta respondentów (19%). Wykres nr 1.


W porównaniu z wynikami z września 2011 roku odsetek dobrych ocen pozostaje na podobnym poziomie (spadek o 1 punkt procentowy) przy jednoczesnym spadku ocen negatywnych (o 2 punkty procentowe) Wykres nr 2.


Od 1996 roku Polacy pytani są o zdanie na temat działalności najważniejszych instytucji publicznych w kraju, takich jak parlament, urząd prezydenta czy Policja. Badani oceniali również władze samorządowe, Kościół rzymskokatolicki, związki zawodowe, ZUS i OFE, instytucje finansowe, wojsko, instytucje wymiaru sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższą Izbę Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, PKP oraz najpopularniejsze stacje telewizyjne i radiowe.

Policja znajduje się na piątym miejscu z dwudziestu dziewięciu ocenianych instytucji (polepszyła swoją pozycję w edycji z września 2011, znajdowała się bowiem na szóstym miejscu), wyżej od niej znajdują się tylko niektóre stacje telewizyjne i radiowe (Wykres nr 3). Należy podkreślić, że Policja została oceniona zdecydowanie wyżej niż instytucje wymiaru sprawiedliwości, takie jak sądy i prokuratura – odsetek pozytywnych wskazań w przypadku Policji jest dwukrotnie wyższy. (Wykresy nr 4).

  

  

Opracowano na podstawie komunikatu CBOS w Wydziale Analiz Gabinetu KGP.