Minister spotka się ze związkowcami

Data publikacji: 28.02.2012

8 marca br. Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych oraz wiceminister Michał Deskur, spotkają się z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych w sprawie reformy emerytur. Podczas spotkania omówione zostaną uwagi zgłoszone do projektu ustawy w sprawie zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych. Spotkanie odbędzie się w MSW.

Podczas spotkania zostaną również omówione inne kwestie dotyczące funkcjonariuszy i żołnierzy.

Zgłoszone podczas konsultacji uwagi to m.in. włączenie funkcjonariuszy celnych do nowego systemu służb mundurowych, kwestionowanie ukończenia 55 lat jako warunku, który uprawnia do uzyskania emerytury, kwestionowanie zasady naliczania podstawy wymiaru emerytury, kwestionowanie braku przywilejów emerytalnych w momencie zwolnienia ze służby po uzyskaniu 25 lat służby, a nieukończeniu 55 lat.   

Przypomnijmy, że proponowane zmiany przewidują, że:

  • prawo do emerytury będą nabywać funkcjonariusze i żołnierze po łącznym spełnieniu dwóch warunków: wieku oraz stażu służby;
  • minimalny wiek emerytalny to 55 lat, a minimalny staż służby to 25 lat, a nie jak do tej pory 15 lat. Dopiero połączenie 25 lat stażu służby i 55 lat zagwarantuje prawo do emerytury;
  • wysokość emerytury zależała będzie od wysokości pensji z trzech kolejnych lat, a nie tak jak dotychczas od wysokości ostatniej pensji. Wyboru trzech kolejnych lat dokona funkcjonariusz lub żołnierz zawodowy. Podstawą wymiaru emerytury będzie średnie uposażenie z trzech kolejnych lat służby wraz z nagrodą roczną oraz dodatkami o charakterze stałym. 

Zgodnie z projektem zachowany zostanie odrębny system zaopatrzeniowy służb mundurowych. Zostaną nim objęci zarówno funkcjonariusze będący już w służbie, jak i ci, którzy dopiero do niej przystąpią. Funkcjonariusze nadal będą więc nabywali prawo do emerytury z budżetu państwa w ramach odrębnego systemu zaopatrzeniowego, a nie w ramach powszechnego systemu emerytalnego.

Zmiany nie będą dotyczyły funkcjonariuszy i żołnierzy już pełniących służbę. Zmiana będzie dotyczyła wyłącznie funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy rozpoczną służbę po wejściu w życie ustawy.

Proponowane zmiany znajdują się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Projekt ustawy został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej MSW pod adresem.

Źródło: MSWiA