Lekarz Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu

Data publikacji: 21.02.2012


Na podstawie § 9 pkt. 2 oraz § 12 ust. 5 pkt. 5 Rozporządzenia MSWiA z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających
się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 2007 nr 170 poz. 1202 ze zm.)


OPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO:

LEKARZ W ZESPOLE MEDYCZNYM SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W OPOLU


Postępowanie kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji w charakterze członka personelu medycznego tj. lekarza Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu obejmuje:

 • ocenę złożonych dokumentów
 • przeprowadzenie rozmowy wstępnej mającej na celu w szczególności poinformowanie kandydata do służby o dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego
 • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby
 • przeprowadzenie wywiadu zorganizowanego
 • ustalenie przez Wojewódzką Komisję Lekarską MSWiA zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji
 • przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.


Wymagane wykształcenie: lekarz (zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz. U. 2008 nr 136 poz. 857)

Wymagania konieczne:

 • aktualne prawo do wykonywania zawodu lekarza na obszarze RP, potwierdzone stosownym dokumentem wydanym przez okręgową izbę lekarską
 • w przypadku mężczyzn- przeniesienie do rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub bez jej odbywania

Wymagania pożądane: - preferowani kandydaci w specjalności „ortopeda” lub „chirurg”.

 • umiejętność szybkiego działania i podejmowania decyzji,
 • wysoka odporność na stres,
 • umiejętność organizacji pracy

Osoby zainteresowane przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji w charakterze członka personelu medycznego tj. lekarza w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Opolu mogą składać dokumenty osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu
przy ul. Korfantego 2, 45-077 Opole, p.151.

Wymagany komplet dokumentów stanowi:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i C) (do pobrania w każdej jednostce Policji lub ze stron internetowych policja.pl, www.opolska.policja.gov.pl
 • podanie o przyjęcie do służby w Policji w charakterze lekarza w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Opolu
 • odręcznie napisany życiorys, w formie opisowej
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu)
 • kserokopia książeczki wojskowej (mężczyźni), dowodu osobistego oraz prawa jazdy (w przypadku jego posiadania).

Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel.(77) 422 21 51.