Argumenty za e-Posterunkiem

Data publikacji: 08.12.2011

Wobec wątpliwości Przewodniczącego NSZZ Policjantów co do efektywności funkcjonowania aplikacji e-Posterunek, Dyrektor Biura Łączności i Informatyki prezentuje następujące stanowisko.

Aplikacja e-Posterunek została wybudowana na podstawie umowy 2009/CPI/40 zawartej w dniu 5.06.2009 r. przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie nieograniczonym.

Narzędzie zostało wdrożone w Policji w 2010 roku w wersji stanowiskowej. W pracach nad założeniami aplikacji czynnie uczestniczył użytkownik końcowy, reprezentowany przez Biuro Kryminalne KGP, przy wsparciu technicznym przedstawicieli Biura Łączności i Informatyki KGP. W trakcie realizacji  umowy nieocenionym był wkład zespołów testujących, wybranych z pięciu garnizonów Policji, w skład których wchodziła reprezentacja funkcjonariuszy prowadzących postępowania przygotowawcze. Wątpliwym jest, aby ich trud i niepodważalne zaangażowanie doprowadziły do wypracowania narzędzia nieprzydatnego w służbie.

Na wniosek użytkownika końcowego CPI MSWiA w dniu 15 kwietnia 2011 r. zawarło kolejną umowę na rozbudowę aplikacji e-Posterunek, w ramach której utwórjest modyfikowany, rozbudowywany o formularze dla służb ruchu drogowego, a rozwiązanie zyska możliwość rejestracji danych w centralnym systemie KSIP.

Aktualna wersja aplikacji posiada zaimplementowane mechanizmy importu i eksportu postępowań, co pozwala na swobodne przenoszenie całych postępowań pomiędzy różnymi komputerami. Każda z kolejnych wersji aplikacji ma implementowane druki procesowe, obowiązujące w chwili jej wytworzenia. Wypowiedzi na forum policyjnym, stanowiącym doskonałą platformę wymiany informacji, potwierdzają, że użytkownicy przekazują do prokuratury formularze, które „zawierają to, co powinny zawierać”. W październiku br. druki zostały zaktualizowane, adekwatnie do zmian w przepisach prokuratorskich (Wytycznych Prokuratora Generalnego w sprawie działań na rzecz pokrzywdzonego) – modyfikacjom uległy druki i wzory uprawnień, dotyczące postępowania adhezyjnego iudostępnione w wersji testowej. W realizowanej obecnie przez CPI MSWiA umowie zarezerwowano pulę 1500 godzin technicznych na modyfikacje i zmiany, stwierdzone w trakcie użytkowania utworu, wykraczające poza SIWZ.

Nowa wersja utworu, poza bardziej rozbudowanym edytorem, umożliwiającym modyfikację przez użytkownika dokumentu przed wydrukiem, umożliwi bezpośrednie rejestrowanie zdarzeń i osób w KSIP oraz zniweluje konieczność drukowania formularzy rejestracyjnych.

Aktualizowane są również słowniki kwalifikacji prawnych, dostępne i generowane przez system TEMIDA. O ile pierwsza wersja aplikacji umożliwiała jedynie wybór kwalifikacji prawnych z centralnego słownika, to obecna wersja umożliwi dodanie własnych kwalifikacji, których słownik centralny nie posiada. Inaczej jest w przypadku postępowań o wykroczenia, gdzie z uwagi na brak takich kwalifikacji w systemie TEMIDA, kwalifikacje będą wprowadzane ręcznie w normalnym polu edycyjnym, a nie polu wyboru.

Co więcej, użytkowana przez Policję wersja posłużyła do analizy aspektów prawnych i technicznych wykorzystania aplikacji e-Posterunek do budowy prototypu Centralnego Systemu Elektronicznego Modułu Procesowego w ramach projektu rozwojowego nr OR 00004008,  prowadzonego przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Badania zakończyły się w październiku br. i przyniosły jednoznaczne, wymierne efekty, które w oczywisty sposób zaprzeczają opiniom przedstawionym w piśmie Pana Przewodniczącego. Czas rejestracji zdarzenia z wykorzystaniem nowego narzędzia ulega skróceniu nawet o 60%, z zachowaniem dużo wyższej jakości i spójności danych. Największe korzyści widoczne są w obszarach związanych z procesem delegowania zadań, zarządzania pracą, nadzoru i obiegu dokumentów oraz procesem współpracy wielu jednostek. Innym przykładem może być uśredniony czas szukania określonego słowa, nazwy lokalu lub adresu w materiałach postępowania przygotowawczego, toczącego się bez wsparcia narzędzi informatycznych. W przykładowym tomie liczącym około 200 kart obecnie poszukiwania takie zajmują co najmniej kilka dni, podczas gdy w takim samym postępowaniu prowadzonym z wykorzystaniem aplikacji e-Posterunek czynność taka trwa 2-3 sekundy. W tym przypadku po wdrożeniu narzędzia osiągamy korzyść w postaci skrócenia czasu o ponad 99%. Samo wykonanie czynności od momentu dekretacji sprawy na konkretnego pracownika do momentu wszczęcia formalnego postępowania obecnie, bez wsparcia narzędzi informatycznych, trwa średnio 193 minuty, a w przypadku wykonania tych samych czynności za pomocą narzędzia średni czas wyniósł 5,35 minut, co daje korzyść w postaci skrócenia czasu o 97%. Przeprowadzony w WSPol audyt projektu badawczego potwierdził, że projekt prowadzony był prawidłowo, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa i gwarantuje osiągnięcie zaplanowanego celu.

Wobec zgłaszanej przez użytkownika końcowego potrzeby przeprowadzenia dodatkowych szkoleń, podkreślono, że w 2010 r. Biuro Łączności i Informatyki KGP przeprowadziło szkolenia użytkowników z zakresu technicznego, natomiast Biuro Kryminalne KGP przeprowadziło szkolenia użytkowników z zakresu merytorycznego. Realizowana aktualnie umowa zapewni dodatkowe warsztaty na początku 2012 r. Oczywistym jest również, że zarówno BK, jak i BŁiI udzielają i udzielać będą niezbędnego wsparcia.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi użytkownika końcowego dla potrzeb obsługi awarii i błędów, od czerwca 2010 r. obowiązuje procedura zgłaszania błędów. Procedura została wypracowana i przedstawiona administratorom technicznym wszystkich Komend Wojewódzkich Policji/Komendy Stołecznej Policji. Poza zgłoszeniami w wersji pisemnej, problemy związane z aplikacją zgłaszane są do Wykonawcy na bieżąco, drogą telefoniczną i elektroniczną, a począwszy od publikacji wersji 1.8.3.0, informacje o zmianach i kolejnych wersjach aplikacji publikowane są w sieci PSTD. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom użytkowników, od 1 marca br. Policyjna Platforma Wdrożeniowa (PPW), dostępna w tej sieci pod adresem http://10.0.1.192:8082/portal, zapewnia dostęp do Bazy Wiedzy oraz Forum dla wszystkich użytkowników aplikacji e-Posterunek.

Oczywistym jest również, że wdrożenie nowego, zaawansowanego technologicznie  rozwiązania, generuje nowe potrzeby sprzętowe. W 2010 r. jednostki Policji posiadały zaledwie 3 139 stanowisk dostępowych, spełniających wymagania e-Posterunku. Dlatego też, w tym samym roku, w ramach projektu badawczego prowadzonego przez WSPol zakupiono 80 dedykowanych zestawów (laptop, drukarka, aparat cyfrowy), w pierwszej kolejności wyposażając zespoły testujące. W styczniu br. BŁiI KGP dostarczyło 10 zestawów stacjonarnych PC, w lipcu 1001 wzmocnionych urządzeń mobilnych, we wrześniu 343 drukarki atramentowe. W trakcie zakupu jest kolejnych 686 drukarek. Również w 2011 r. KGP przekazała zasilenie finansowe w kwocie 3 mln zł na modernizację i doposażenie służb dochodzeniowo-śledczych w urządzenia dostępowe, dzięki czemu pozyskano kolejnych 1 684 sztuk sprzętu. Przeprowadzono również postępowanie przetargowe na najem 6 tys. laptopów, spośród których 5 tys. sztuk trafi w br. do użytkownika końcowego, w tym do rewirów dzielnicowych. Prowadzone działania w zakresie wyposażenia pozwolą osiągnąć na początku 2012 r. nasycenie na poziomie 86% zapotrzebowania.

Warto zaznaczyć, że występowanie ewentualnych błędów jest naturalnym procesem ewolucyjnym każdej aplikacji i każdego systemu. Warto jednak zauważyć, że wśród policjantów dochodzeniowo-śledczych jest duża grupa tych, którzy pozytywnie oceniają aplikację e-Posterunek, widząc jej przydatność, coraz doskonalszą funkcjonalność oraz w pewnych aspektach oszczędność materiałową. Podgląd taki podzielają również internauci na policyjnym forum internetowym stwierdzając, że „…ogólnie program to słuszna koncepcja”. Oczywistym jest, że użyteczność narzędzia i zalety jego użytkowania może potwierdzić jedynie użytkownik, który poznał aplikację i na bazie doświadczeń potrafi wypowiedzieć się na temat jej wad i zalet.