Debata w sprawie statystyki policyjnej i sprawozdawczości w Policji

Data publikacji: 04.12.2008

24 listopada 2008 roku, w sali odpraw przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyła się pierwsza "Debata w sprawie statystyki policyjnej i sprawozdawczości w policji". Celem spotkania było przedyskutowanie możliwości ograniczenia obciążeń związanych ze statystyką oraz nieprawidłowości jakie pojawiają się w tym zakresie.

Na sali do wspólnego stołu zasiedli Ci, którzy często mają do czynienia ze statystyką: przedstawiciele wybranych biur KGP, komendanci miejscy, powiatowi Policji i ich zastępcy, komendanci wojewódzcy Policji, naczelnicy poszczególnych pionów z tych jednostek, i nieliczni policjanci, którzy na co dzień prowadzą dochodzenia, sporządzają STP-y lub przetwarzają dane liczbowe w pionach prewencji.

W dyskusji wziął udział również Pan Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadzorujący Policję. Nie mogło oczywiście zabraknąć ścisłego kierownictwa naszej "firmy": Komendanta Głównego Policji - gen. insp. Andrzeja Matejuka oraz jego zastępców, nadinsp. Arkadiusza Pawełczyka i nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego.

Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki. W pierwszej części, w kilkuminutowych wystąpieniach przedstawiciele poszczególnych biur KGP przypomnieli, jakie dane statystyczne są obecnie zbierane w Policji i co się z tym wiąże, natomiast w drugiej - poddano dyskusji ten zakres.

Chociaż od spotkania minęło niewiele czasu są już pierwsze konkretne wnioski. Komendant Główny Policji wydał dwa pisemne polecenia Komendantom Wojewódzkim Policji.

Pierwsze dot. przedstawienia propozycji mierników oraz sposobu ich naliczania, jakie mogą posłużyć do oceny stopnia realizacji Priorytetów KGP. Komendanci muszą określić działania, które powinni podjąć, aby zrealizować zaproponowane mierniki. Wskazane przedsięwzięcia pozwolą w perspektywie określić, w jaki sposób w poszczególnych garnizonach dany miernik został osiągnięty lub zdiagnozować przyczyny jego ewentualnego niezrealizowania. Weryfikacja sposobu realizacji mierników będzie dokonywana m.in. poprzez audyt strategiczny.

Zgłoszone przez komendantów propozycje zostaną zaprezentowane na forum zespołu ds. planowania i oceny efektywności pracy Policji oraz będą poruszone podczas odprawy służbowej, która odbędzie się w dniach 9-10 grudnia br. w CSP w Legionowie. Tematem odprawy będzie również problematyka tzw. „sprawozdawczości własnej” KWP/KSP, realizowanej na podstawie par. 10 ust. 2 Zarządzenia 159/07 KGP, obejmującej dodatkowe formularze sprawozdawcze.

Drugie polecenie jest związane z pracami nad uproszczeniem systemu sprawozdawczości w Policji oraz odbiurokratyzowaniem pracy jednostek terenowych Policji. Celem działań jest zmniejszenie ilość informacji sprawozdawczych opracowywanych w formie zestawień (zarządzenie KGP 159/07) oraz formularzy wprowadzonych dodatkowo (niezależnie od określonych w w/w zarządzeniu) przez komendanta wojewódzkiego Policji. W związku z tym Komendant Główny Policji polecił wskazać:

  • które informacje z punktu widzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji są niezbędne do właściwego zarządzania jednostką w/w szczebla,
  • jakie informacje powinny być przekazywane przez Państwa do KGP.

Komendanci wojewódzcy powinni również zadać podobne pytania komendantom powiatowym i miejskim, mianowicie:

  • które informacje z punktu widzenia Komendanta Powiatowego/Miejskiego/ Rejonowego Policji są niezbędne do właściwego zarządzania jednostką w/w szczebla,
  • jakie informacje powinny być przekazywane przez KPP/KMP/KRP do KWP.

Uzyskanie ww. informacji z pewnością będzie przydatne nie tylko w konstruowaniu treści nowego zarządzenia w sprawie sprawozdawczości. Cel podjętych działań to ułatwienie życia policjantom poprzez wyeliminowanie zbędnych formularzy i druków statystycznych.

Więcej o przebiegu samej debaty przeczytasz w załączonym sprawozdaniu.