Polsko - litewska współpraca transgraniczna

Data publikacji: 02.12.2008

W Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko - Litewskiej Komisji Międzyrządowej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb i instytucji z Polski i Litwy. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Roman Popow omówił współpracę służb ratowniczych i porządkowych.

W ostatnich latach podstawowym celem współpracy międzynarodowej KWP w Białymstoku jest rozwijanie kontaktów z naszym głównym przygranicznym partnerem - Policją litewską - powiedział komendant Popow. W 2007 roku zrealizowano szereg przedsięwzięć w ramach opracowanego w KWP w Białymstoku projektu pt. "Litwa - Polska: Wspólne Granice, Wspólne Bezpieczeństwo" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej; były to: kurs języka litewskiego dla policjantów jednostek przygranicznych w Suwałkach i Sejnach, konferencja międzynarodową dot. zagrożeń terrorystycznych w naszym regionie, w tym przestępczości wykorzystującej elementy terroru kryminalnego; szkolenie dla policjantów polskich i litewskich, wytypowanych do udziału w patrolach w strefie przygranicznej; polsko-litewską konferencję dot. takich zagadnień jak Porozumienie wykonawcze do polsko - litewskiej Umowy międzyrządowej, współpraca Policji i Straży Granicznej Polski i Litwy; polsko-litewskie ćwiczenia dowódczo-sztabowe dotyczące instytucji pościgu trans granicznego.

W 2008 roku  współpraca z Policją litewską jest nadal rozwijana. Od stycznia 2008 r. w strefie przygranicznej odbywają się wspólne polsko - litewskie patrole. Nie mają jednak one charakteru regularnego z uwagi na brak przepisów wykonawczych do polsko - litewskiej umowy międzyrządowej, która weszła w życie w lipcu 2007 r. Dotychczas (do grudnia 2008 r.) odbyły się 24 patrole (planowane: 10.12. 2008, 14.01.2009). Stanowi to jednak duże wspólne osiągniecie, zważywszy na brak regulacji prawnych w tej materii.

Na zasadach wzajemności odbywają się - od roku 2007 - szkolenia dla funkcjonariuszy Ruchu Drogowego i Prewencji KWP w Białymstoku, KMP w Suwałkach i KPP w Sejnach i funkcjonariuszy litewskich biorących udział we wspólnych polsko - litewskich patrolach w strefie przygranicznej. Przedmiotem szkolenia były uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy polskiej Policji, a także zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego w trakcie wykonywania wspólnych patroli na terytorium Litwy. Dotychczas przeszkolono 35 polskich i 32 litewskich funkcjonariuszy. Jednostką szkolącą ze strony polskiej jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, ze strony litewskiej - Centrum Szkolenia Policji Litewskiej w Trokach. Szkolenia tego typu będą prowadzone w przyszłości.