Jest projekt zmian rozporządzenia MSWiA w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania czynności operacyjno – rozpoznawczych

Data publikacji: 16.05.2011

Wzmocnienie nadzoru prokuratorskiego nad postępowaniem, czy wymóg niezwłocznego, protokolarnego i komisyjnego zniszczenia materiałów, które nie zawierają dowodów - to tylko niektóre zmiany, które przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno – rozpoznawczych. Akt prawny został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

Jak napisano w uzasadnieniu, zmiany mają przede wszystkim związek z uchwaloną 4 lutego 2011 r. ustawą o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza zmiany m. in. w treści art. 19a ustawy o Policji, który reguluje prowadzenie czynności operacyjno – rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstw, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej.

Zmiany dotyczą takich kwestii jak: wzmocnienia nadzoru prokuratorskiego przez zapoznanie się prokuratora przed wydaniem pisemnej zgody z materiałami uzasadniającymi przeprowadzenie tych czynności, czy niezwłocznego, protokolarnego i komisyjnego zniszczenia, materiałów niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub dowodów mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego, a także niezwłocznego poinformowania prokuratora o wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów przez organ Policji występujący z wnioskiem.

W projekcie rozporządzenia w § 4 ust. 1 pkt 7 wprowadzono nowy załącznik w postaci wniosku kierownika jednostki Policji lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej Policji do Komendanta Głównego Policji lub komendant wojewódzkiego Policji o akceptację zaprzestania czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonania. Nowym załącznikiem zawartym w § 4 ust. 1 pkt 11, jest również informacja Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania czynności.

Ponadto w § 7 ust. 1 doprecyzowano prokuratora przez wskazanie, iż chodzi o prokuratora okręgowego właściwego z uwagi na siedzibę składającego wniosek organu Policji. Kolejno w § 7 ust. 2 opisano nową procedurę niezwłocznego, protokolarnego i komisyjnego zniszczenia materiałów niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub dowodów mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego. Dotychczas obowiązywał dwumiesięczny okres od dnia zakończenia lub zaniechania czynności, po upływie którego organ Policji wnioskujący o zastosowania czynności obowiązany był pisemnie zarządzić protokolarne, komisyjne zniszczenie uzyskanych materiałów.

Dodatkowo w § 8 wskazano obowiązek poinformowania przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji właściwego prokuratora o wydaniu i wykonaniu zarządzenia w sprawie zniszczenia uzyskanych materiałów.

Pliki do pobrania