Informacyjny Serwis Policyjny

Nowe zarządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej

Zamieszczony Data publikacji 19.04.2011
Od 15 kwietnia obowiązuje nowe Zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie zakresu oraz szczegółowych warunków, trybu przeprowadzania oraz zasad oceniania sprawności fizycznej policjantów. Zarządzenie nr 418 jest realizacją upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o Policji, a także w nowej ustawie o sporcie. Proponowane zasadnicze uregulowania dotyczące sprawdzianu sprawności fizycznej są analogiczne do rozwiązań przewidzianych w dotychczas obowiązującej decyzji nr 155 Komendanta Głównego Policji. Nowy akt prawny wprowadza jednak pewne zmiany.

W porównaniu z dotychczas obowiązującą decyzją Zarządzenie nr 418 przewiduje, że:

 1. policjanci komórek i jednostek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach antyterrorystycznych podlegają testowi sprawności fizycznej obowiązującemu pozostałych funkcjonariuszy. W przypadku policjantów komórki organizacyjnej właściwej w sprawach antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji test prowadzi komisja powołana przez kierownika tej komórki organizacyjnej;
 2. test dla policjantów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji prowadzi komisja powołana przez kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji;
 3. w skład komisji powołanej do przeprowadzenia testu mogą wchodzić policjanci będący absolwentami kursu specjalistycznego z zakresu taktyki i technik interwencji, a także lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny;
 4. policjant nie zalicza testu, gdy nie przystąpi do wszystkich prób sprawnościowych. Każdą próbę należy ukończyć chyba, że nie jest to możliwe z powodu urazu, kontuzji, omdlenia itp. Każdy przypadek nieukończenia próby sprawnościowej należy oceniać indywidualnie i w razie potrzeby informować bezpośredniego przełożonego;
 5. komisja powołana do przeprowadzenia testu zamiast indywidualnych kart sprawności fizycznej sporządza protokoły z przeprowadzenia testu oraz wyników i ocen uzyskanych przez policjantów. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia;
 6. z testu zwalnia się policjanta, który w roku jego przeprowadzania:
 • jest przeniesiony do dyspozycji przełożonego właściwego w sprawach osobowych,
 • jest zwolniony z obowiązku wykonywania zadań służbowych na zasadach określonych w przepisach o związkach zawodowych,
 • jest oddelegowany do pełnienia zadań służbowych poza Policją,
 • ukończył szkolenie zawodowe podstawowe lub kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik interwencji,
 • jest oddelegowany do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym.

Pliki do pobrania

 
Tagi:
powrót
drukuj