Podwyższanie dodatku służbowego na czas określony - skuteczne narzędzie motywacyjne

Data publikacji: 22.03.2011

Przyznawanie i podwyższanie dodatków służbowych i funkcyjnych to jedna z form motywacji. Nie może być jednak traktowana jak jednorazowe wydarzenie. Aby była skuteczna musi odbywać się cyklicznie i okresowo.

Zasady przyznawania policjantom dodatku służbowego bądź funkcyjnego reguluje  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, odktórej jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

W myśl rozporządzenia dodatek służbowy przyznawany jest na czas nieokreślony. Jego wysokość uzależnia się od oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków, realizacji zadań i czynności służbowych, z uwzględnieniem ich charakteru i zakresu oraz rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych. Dodatek funkcyjny przyznawany jest na czas pełnienia służby lub wykonywania obowiązków na stanowisku służbowym, na którym dodatek ten jest należny. Jest on uzależniony od rangi zajmowanego stanowiska służbowego, zakresu ponoszonej odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem szczebla działania i wielkości kierowanej jednostki lub komórki organizacyjnej Policji oraz rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych.

Osobna kwestia to zasady podwyższania przyznanych już dodatków. Rozporządzenie przewiduje możliwość podwyższenia dodatku służbowego (funkcyjnego) zarówno na stałe jak i na czas określony w granicach stawek wynikających z regulacji prawnych rozporządzenia. Należy podkreślić, że podwyżka może być przyznawana na czas określony wielokrotnie, co w przypadku policjantów wzorowo wykonujących obowiązki służbowe oznacza, że w miarę możliwości finansowych jednostki, w której pełnią służbę, mogą oni ją otrzymywać przez kolejne, następujące po sobie okresy. Przyjęcie takiego systemu podwyżek dodatków służbowych (funkcyjnych) stwarza przełożonym okazję do częstszego dokonywania oceny pracy podwładnych, co powinno motywować podlegających ocenie policjantów do lepszego wykonywania zadań i czynności służbowych.