Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Nowe zasady naliczeń etatowych w Policji

Zamieszczony Data publikacji 11.03.2011
1 lutego 2011 roku weszło w życie Zarządzenie nr 88 Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad naliczeń etatowych. Zastąpiło ono dwukrotnie nowelizowane zarządzenie nr 21 z 15 listopada 2001 roku. Nowy akt prawny wprowadza nieco inne kryteria, według których oblicza się teraz ilość etatów w poszczególnych jednostkach Policji. Zmieniły się również wartości, zgodnie z którymi przyznawana jest liczba etatów dla komend wojewódzkich, oddziałów prewencji, KGP czy WSPol.

Zarządzenie nr 88 określa sposób podziału etatów policyjnych, których ogólna liczba ustalana jest każdego roku w ustawie budżetowej. Wskazuje również kryteria, według których dokonywany jest ten podział. W przypadku etatów przeznaczonych dla poszczególnych komend wojewódzkich bierze się na przykład pod uwagę takie kryteria, jak:

  • ludność w województwie – 60 % etatów
  • przestępczość – 30 % liczby etatów
  • ludność w miastach liczących co najmniej 50 tys. mieszkańców – 5 % liczby etatów
  • obszar województwa – 5 % liczby etatów.

Ustalając liczbę etatów policyjnych dla poszczególnych województw uwzględnia się więc okoliczności, które determinują lub sprzyjają powstawaniu zagrożeń. Chodzi więc o takie rozmieszczenie etatów policyjnych, by możliwie najskuteczniej zwalczać przestępczość w poszczególnych rejonach kraju, a także przeciwdziałać innym zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Pobieżna lektura tekstu Zarządzenia może wzbudzić wątpliwości co do kryteriów naliczeń etatowych pracowników cywilnych. Warto zauważyć jednak, że zgodnie z § 10 Zarządzenia liczba etatów policyjnych dla służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym nie może przekroczyć 3,6% ogólnej liczby etatów Policji w województwie. Etaty pracowników cywilnych mają stanowić ich uzupełnienie, na każdym szczeblu zorganizowania Policji, w takiej skali, która umożliwia skuteczne wykonanie zadań wspomagających.

Warto też zwrócić uwagę, że przedmiotem regulacji zarządzenia nr 88 Komendanta Głównego Policji nie są ani prawa pracownicze, ani też interesy zawodowe i socjalne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji. Przepisy zawarte w omawianym akcie prawnym nie regulują również spraw dotyczących godności, czy oraz interesów materialnych pracowników; nie dotyczą też tworzenia korzystnych warunków pracy. Sammechanizm naliczeń etatów pracowniczych w żadnym wypadku zaś nie narusza interesów pracowników Policji.

Warto dodać, że § 16 zarządzenia nr 88 dopuszcza możliwość podziału etatów pracowniczych według zasad przyjętych dla podziału etatów policyjnych.

Pliki do pobrania

 
Tagi: kadry, etaty
powrót
drukuj