Zasiłki chorobowe mundurowych na obradach rządu

Data publikacji: 22.02.2011

Jednym z punktów obrad dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów ma być projekt ustawy obniżającej zasiłki chorobowe dla służb mundurowych.

Zgodnie z projektem ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych funkcjonariusze i żołnierze mieliby dostawać zasiłek chorobowy taki sam jak cywile, czyli 80 proc. pensji zamiast dotychczasowych 100 proc. Projekt dotyczy funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Celnej, Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych. Powstałe w ten sposób oszczędności będą przeznaczone na fundusz nagród i zapomóg.

Na dzisiejszym posiedzeniu rządu ministrowie rozpatrzą też projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. W projekcie doprecyzowano sposoby stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego: dopuszcza się możliwość stosowania technik obronnych i technik transportowych oraz technik ataku, ale wyłącznie w celu odparcia zamachu na życie lub zdrowie własne lub innych osób.

Według autorów rozporządzenia dotychczasowe doświadczenia wskazują, że agresywne i niebezpieczne zachowanie wychowanków powinno skutkować użyciem takich środków, które będą skutecznie ochraniać życie i zdrowie oraz nie pozwolą na rozprzestrzenienie się zagrożenia; jednocześnie stosowanie najsilniejszych środków z tej kategorii zarezerwowano jedynie dla szczególnych i najbardziej niebezpiecznych zagrożeń.

AW/PAP