ROBOCZE SPOTKANIE KIEROWNICTWA POLSKIEJ POLICJI

Data publikacji: 18.02.2011

Podpisanie przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na rok 2011, wejście w życie zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie naliczeń etatowych oraz inne sprawy finansowe były przedmiotem wczorajszego spotkania Komendanta Głównego z Komendantami Wojewódzkimi. Rezultatem wielogodzinnej dyskusji są ustalenia dotyczące m. in.: liczby osób planowanych do przyjęcia do służby w Policji, maksymalnej wartości wydatków rzeczowych dla garnizonów, zasady nienaruszalności funduszu nagród i zapomóg, pełnego zabezpieczenia środków na świadczenia dla funkcjonariuszy, w tym należności dla odchodzących ze służby, a także określenia zasad podziału środków funduszu uposażeń.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2011 r. w planie finansowym Policji przewidziano 310 mln zł, które w 100 proc. zabezpieczą wszystkie świadczenia pozapłacowe w stosunku do funkcjonariuszy i pozwolą na ich terminową realizację.

Fundusz uposażeń uwzględniony w planach garnizonów wynosi 4103 mln zł. Fundusz uposażeń naliczono w oparciu o zatrudnienie na dzień 1 listopada 2010 r. i średnią z listopada 2009 r. powiększoną o 0,5%. Powiększenie średniej, mimo braku wzrostu kwoty bazowej stanowiącej podstawę do naliczenia uposażenia, uzasadnione jest koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wzrostem wysługi lat i awansami w stopniu. Fundusz zostanie także zaktualizowany o wzrost zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2011, co oznacza jego zwiększenie o 56 mln zł.

Dodatkowo ustalono, że fundusz uposażeń garnizonów zostanie zwiększony o kwotę 102 mln zł, sfinansowaną ze środków z wakatów. Sposób rozdysponowania tych pieniędzy został oszacowany z uwzględnieniem sytuacji garnizonów, które zgodnie z zarządzeniem nr 88 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lutego 2011 w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji są zobligowane do oddania wakatów i zapewni ich sprawne funkcjonowania bez uszczerbku dla bezpieczeństwa państwa.

Powyższa decyzja powoduje, iż w dyspozycji Komendanta Głównego Policji pozostaje kwota ok. 55 mln zł, z przeznaczeniem na ewentualne zabezpieczenie finansowania projektów prowadzonych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (w przypadku braku ich finansowania z środków zagranicznych) oraz rezerwa na ewentualne nieprzewidziane koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Prezydencji RP w Radzie UE. Ponadto powódź w roku 2010 spowodowała konieczność utworzenia rezerwy na ewentualne jej skutki w roku 2011. W przypadku niewykorzystania środków w dyspozycji na ww. cele zostaną one postawione do dyspozycji Komendantów Wojewódzkich Policji.

Fundusz nagród i zapomóg został naliczony zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i analogicznie, jak w roku 2010, nie będzie podlegał zmniejszeniom na rzecz wydatków rzeczowych.

Maksymalną wysokość wydatków rzeczowych w 2011 r. dla wszystkich garnizonów oszacowano na 823,5 mln zł. Bazę do określenia wydatków rzeczowych na rok 2011 stanowił algorytm roku 2010, który wynosił 810 mln zł i ich faktyczne wykonanie wynoszące 828 mln zł. Główne elementy składowe wydatków rzeczowych to:

- ekwiwalent za umundurowanie w wysokości – 181 mln zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości – 24 mln zł,

- koszty funkcjonowania laboratoriów – 17 mln zł,

- remonty, koszty wdrożenia decyzji z PRUM oraz koszty przygotowania do Euro 2012 – 76 mln zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 525 mln zł.

W dyspozycji Komendanta Głównego Policji pozostawiono środki w wysokości 28 mln zł z przeznaczeniem na wyposażenie planowanych do przyjęcia do służby 6.000 funkcjonariuszy. Środki będą przekazywane do garnizonów z chwilą przyjęcia policjanta do służby.

Jednocześnie Komendant Główny Policji podkreślił znaczenie i konieczność prowadzenia dalszych działań mających na celu racjonalizację wydatków polskiej Policji i wydatkowanie środków budżetowych w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem najlepszych efektów z danych nakładów.

 

                                                                                             

                                                                                                          Dyrektor Gabinetu

                                                                                              Komendanta Głównego Policji