Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Kandydaci poszukiwani

Zamieszczony Data publikacji 05.01.2011
W związku ze zbliżającym się przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP poszukuje sześciu funkcjonariuszy zainteresowanych współpracą międzynarodową Policji. Od kandydatów wymagana jest przede wszystkim znajomość instytucji UE i ich kompetencji oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wzmocnienie kadrowe Komendy Głównej Policji polegać będzie na czasowym, co najmniej 6 - miesięcznym delegowaniu, z możliwością jego przedłużenia do 12 miesięcy, 6 policjantów z komórek organizacyjnych oraz terenowych jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji. 

Funkcjonariusze, którzy pozytywnie przejdą postępowanie kwalifikacyjne, zostaną oddelegowani do Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji BMWP KGP/Wydziału Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych BMWP KGP (trzy osoby) i do Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP KGP (również trzy osoby: jedna do Zespołu Współpracy Bilateralnej i Szkoleniowej, a dwie do Sekcji Sekretariatu Europejskiego).

Do głównych zadań policjantów delegowanych do Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji BMWP KGP/Wydziału Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych będzie należała m. in.: 

 • pomoc w analizie kwestionariuszy opracowanych w celu realizacji przyjętych priorytetów – formułowanie wniosków, podsumowanie prowadzenie dodatkowych konsultacji uzupełniających,
 • udział w konsultacjach z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz podmiotami krajowymi w zakresie realizacji zadań wynikających z harmonogramów szczegółowych określonych w fiszkach Grup Roboczych Rady UE do Spraw Schengen (podgrupa SIS/SIRENE) oraz do Spraw Wymiany Informacji i Ochrony Danych (DAPIX),
 • udział w przygotowywaniu posiedzeń Grupy Roboczej Rady UE do Spraw Schengen (podgrupa SIS/SIRENE), w tym posiedzeń Training Committee oraz Grupy Roboczej Rady UE do Spraw Wymiany Informacji i Ochrony Danych (DAPIX) – analiza dokumentów, opracowanie wkładów merytorycznych, uzgadnianie stanowisk do zaprezentowania przez polską delegację podczas posiedzeń,
 • udział w przygotowywaniu posiedzeń Zarządu Europolu, Komitetu Bezpieczeństwa Europolu, Grupy Roboczej Zarządu Europolu ds. Korporacyjnych, Grupy Roboczej Zarządu Europolu ds. ICT - analiza dokumentów, opracowanie wkładów merytorycznych, uzgadnianie stanowisk do zaprezentowania przez polską delegację podczas posiedzeń,
 • pomoc w opracowywaniu dokumentów pozalegislacyjnych (rekomendacje, konkluzje) planowanych do przyjęcia na forum Grup Roboczych Rady UE do Spraw Schengen (podgrupa SIS/SIRENE) oraz do Spraw Wymiany Informacji i Ochrony Danych (DAPIX),
 • pomoc w realizacji wniosków z posiedzeń Grup Roboczych Rady UE do Spraw Schengen (podgrupa SIS/SIRENE) oraz do Spraw Wymiany Informacji i Ochrony Danych (DAPIX), posiedzeń Training Committee, gremiów Europolu oraz innych gremiów, w których będą uczestniczyć przedstawiciele polskiej Policji,
 • udział w organizacji spotkania Szefów Biur SIRENE w Polsce w 2011 roku – zaangażowanie w czynności logistyczne, przygotowanie dokumentów, opracowanie raportu końcowego,
 • udział w organizacji posiedzenia Zarządu Europolu w Polsce w 2011 roku - zaangażowanie w czynności logistyczne, przygotowanie dokumentów, opracowanie raportu końcowego,
 • pomoc w tłumaczeniu dokumentów na język angielski,
 • pomoc w realizacji spraw bieżących wynikających z przygotowań do polskiej Prezydencji, a także z zadań realizowanych w czasie jej sprawowania.

Do zadań osoby delegowanej do Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej będzie należał m. in. :

 • udział w organizacji posiedzeń gremiów unijnych na terenie RP w 2011 roku (posiedzenie Rady Zarządzającej CEPOL, posiedzenie Komitetu Budżetu i Administracji CEPOL, posiedzenie Komitetu Strategii CEPOL) – zaangażowanie w czynności logistyczno-organizacyjne i merytoryczne, w tym obsługa delegacji zagranicznych biorących udział w spotkaniach,
 • udział w organizacji w Polsce konferencji poświęconej współpracy z państwami objętymi programem ENP – kompleksowa obsługa konferencji w aspekcie organizacyjno-logistycznym, w tym obsługa delegacji zagranicznych biorących udział w spotkaniach,
 • pomoc w opracowywaniu, analizie oraz dystrybucji dokumentacji związanej z organizacją posiedzeń oraz przedsięwzięć szkoleniowych organizowanych w ramach CEPOL w zakresie przydatności uzyskanych informacji oraz możliwości ich wykorzystania przez stronę polska w trakcie polskiej Prezydencji (m. in. sporządzanie notatek informacyjnych, instrukcji negocjacyjnych, sprawozdań),
 • pomoc w realizacji spraw bieżących wynikających z przygotowań do polskiej Prezydencji, a także z zadań realizowanych w czasie jej sprawowania.

Podstawowymi zadaniami 2 osób delegowanych do Sekcji Sekretariat Europejski Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej będzie wsparcie przy organizacji i obsłudze zaplanowanych na terenie kraju konferencji, seminariów i innych spotkań eksperckich zaplanowanych do realizacji przez Policję w czasie polskiej Prezydencji.

Kandydaci do czasowego delegowania powinni spełniać niżej wskazane wymagania:                               

 • funkcjonariusz Policji w służbie stałej (min. 3 lata służby),
 • wykształcenie wyższe cywilne,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • umiejętność obsługi komputera (praca w środowisku Windows, Office) i Internetu,
 • doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej,
 • komunikatywność i umiejętności interpersonalne (praca zespołowa),
 • samodzielność oraz umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji (funkcjonowanie w sytuacjach stresowych, pod presją czasu),
 • odpowiedzialność i terminowość w realizacji spraw.

Ponadto pożądane jest:

 • wykształcenie kierunkowe (prawo, stosunki międzynarodowe, europeistyka, politologia, administracja publiczna),
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • znajomość drugiego języka unijnego (preferowany francuski),
 • biegła znajomość zasad i reguł funkcjonowania Unii Europejskiej,
 • znajomość podstawowych zasad legislacji i technik sporządzania dokumentów. 

Oferty, w postaci oświadczeń aplikacyjnych (raportów) skierowanych do Komendanta Głównego Policji z pominięciem drogi służbowej wraz z CV i listem motywacyjnym należy składać do Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji w terminie do dnia 21 stycznia 2011 r. w kopertach z dopiskiem „Wzmocnienie kadrowe KGP – Prezydencja 2011r.”

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Sekcji Sekretariat Europejski Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, tel. (22) 60-122-88.

Wybór kandydatów odbędzie się poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w Komendzie Głównej Policji. Termin przeprowadzenia rozmów zostanie przedstawiony kandydatom po wstępnej selekcji przesłanych aplikacji.

 
powrót
drukuj