Spotkanie przedstawicieli Komendy Głównej Policji z reprezentantkami fundacji Feminoteka

Data publikacji: 08.07.2024

W dniu 8 lipca br. w Komendzie Głównej Policji doszło do ważnego, z perspektywy współpracy na rzecz pokrzywdzonych przestępstwami o podłożu seksualnym, spotkania z przedstawicielkami Feminoteki. Gospodarzem spotkania był insp. Robert Żółkiewski, Dyrektor Gabinetu KGP, który przywitał zaproszonych gości i otworzył dyskusję ekspercką. Feminotekę reprezentowały gościnie Policji, Panie: Joanna Gzyra-Iskandar, Rzeczniczka ds. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz Katarzyna Nowakowska, Koordynatorka Punktu pomocy dla kobiet po gwałcie.

Naszą wizją jest świat, w którym kobiety prowadzą bezpieczne i niezależne życie, wolne od przemocy, nierówności i opresji. Naszą misją jest przyczynienie się do zakończenia krzywd wyrządzanych kobietom, które doświadczyły przemocy seksualnej lub innej formy przemocy Wierzymy, że przemoc kobiet jest zarówno przyczyną, jak i konsekwencją nierówności i dyskryminacji kobiet, a jej zakończenie wymaga wieloaspektowego podejścia - czytamy na stronie fundacji.

Zapewne, za sprawą wspomnianej wieloaspektowości podejścia do przemocy seksualnej fundacja napisała list do insp. Marka Boronia, Komendanta Głównego Policji, w którym poproszono o spotkanie. Delegacja policyjna na spotkaniu stanowiła kadra wysokiego szczebla kierowania oraz o istotnej wiedzy merytorycznej w temacie przemocy seksualnej. Oprócz wspomnianego insp. Roberta Żółkiewskiego, do niedawna uczestnika wielu międzynarodowych misji pokojowych o humanitarnym charakterze, w spotkaniu wzięli udział także: insp. Monika Golik, zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP, mł. insp. Jarosław Kończyk, naczelnik Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi oraz kom. Renata Fijał-Świętalska, ekspert tego Wydziału. Spotkanie moderował insp. Krzysztof Łaszkiewicz, Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Praw Człowieka.

Przedstawicielki Feminoteki na początku spotkania zasygnalizowały, że od 19 lat zajmują się różnymi formami pomocy kobietom, które doświadczyły przemocy seksualnej, domowej oraz im pokrewnej. Wspomniały także o niezwykle istotnej pomocy posepracyjnjej (porozstaniowej). Uwagę przykuły przykłady niesionej pomocy prawnej, psychologicznej oraz psychotrumatologicznej. Aktualnie Feminoteka prowadzi projekty takie jak Bezpieczne Schronienie, czy Bezpieczne Wyjście. Oprócz prowadzonego doraźnego schroniska dla kobiet, posiadają jeden specjalistyczny punkt pomocy świadczonej kobiecie, gdy ta stanie się pokrzywdzona przestępstwem zgwałcenia. Jak bardzo ważne są działania Feminoteki świadczy chociażby średnia roczna blisko 500 telefonów odbieranych od potrzebujących, w ramach prowadzonej infolinii. Przedstawicielki Feminoteki  przyznały, że to czego głównie brakuje pokrzywdzonym kobietom, to wiedza jak poruszać się po „systemie” świadczenia pomocy osobom w kryzysie przemocy seksualnej, czy jej podobnej. Panie kilkukrotnie zwracały uwagę, że kobiety, którymi się zaopiekowały, zwracały na zdarzające się niedobre praktyki, do których należały zarówno stereotypowe komentarze policjantów, ale także przypadki wielogodzinnego przesłuchania pokrzywdzonej np. przez niedoświadczoną policjantkę. Optymistycznie wybrzmiał fakt, że całym systemie łańcucha rekcji, to Policja jest najlepiej przygotowaną instytucją publiczną. Potrzebne są jednak dodatkowe pakiety informacyjne, szkolenia.

Insp. Łaszkiewicz nakreślił ogólne warunku brzegowe i horyzontalne dla ewentualnej współpracy szkoleniowej wskazując, że Policja jest bardzo dużą formacją i przeszkolenie przez Feminotekę istotnej liczby policjantów będzie raczej niemożliwe. Wskazał także, że Policja ma w zwyczaju partycypować w opracowywaniu dedykowanych szkoleń oraz oczekuje od zewnętrznych trenerów i trenerek, najwyższych standardów w prowadzeniu zajęć. Wspomniał także, że raczej najważniejsze jest rozpoczęcie edukacji od budowania świadomości, z jak wrażliwym rodzajem przestępstw mamy do czynienia i że nie jest to przestępstwo „jak każde inne”. Panie z Feminoteki wspomniały o planie uruchomienia Platformy Wiedzy o Przemocy Seksualnej. Materiały tam gromadzone mogłyby być udostępniane Policji. Insp. Łaszkiewicz wspomniał, że dobrym miejscem informacyjnym może być także miesięcznik Gazeta Policyjna, a insp. Żółkiewski dodał, że także portale policyjne- jako źródło do edukacji środowiskowej. Członkinie Feminoteki wskazały, że dobrym rozwiązaniem mogą być szkolenia kaskadowe, a także zajęcia on-line. Słusznie zauważyła insp. Golik, że szkolenie nawet jednego garnizonu zajęłoby dużo czasu, a przy rotacji kadrowej mogłoby to nie spełnić docelowych oczekiwań. Wyraziła aprobatę do szkoleń on-line, ale wyłącznie w zakresie wybranych treści i zagadnień. Insp. Łaszkiewicz dodał, że e-learning jako forma wsparcia w szkoleniu może być przydatna. Policjanci i policjantki mogliby w dowolnym czasie sięgać do tego rodzaju e-biblioteczki. Insp. Żółkiewski dodał na podsumowanie, że jako Policja jesteśmy otwarci na współpracę i dalsze spotkania z Feminoteka. Współpraca powinna być konkretna, na przykład zmierzająca do ustalenia, czy procedury opracowane w 2015 roku (postępowanie z pokrzywdzoną) są aktualne i wymagają szkolenia, czy też trzeba je zweryfikować. Biuro Kryminalne KGP będzie wewnętrznie dyskutowało nad ew. określeniem potrzeb szkoleniowych dla tego obszaru świadczonych przez Feminotekę. Strony spotkania z wdzięcznością odniosły się do przeprowadzonego dialogu.

Więcej o Feminotece: https://feminoteka.pl/kim-jestesmy/o-fundacji

Tekst: insp. Krzysztof Łaszkiewicz, Gabinet KGP

Zdjęcia: Grzegorz Utnik, Gabinet KGP