Spotkanie robocze z międzynarodową organizacją ds. migracji w Polsce (IOM POLAND)

Data publikacji: 28.05.2024

W dniu 28 maja br. w siedzibie Komendy Głównej Policji odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielką biura krajowego Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w Polsce.

Stronę policyjną reprezentowali insp. Robert Żółkiewski, Dyrektor Gabinetu KGP - w roli gospodarza spotkania oraz insp. Krzysztof Łaszkiewicz – Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony IOM w Polsce reprezentowała Hanna Dobrzyńska, (National Programme Officer), Koordynator Programów ds. Migracji, Ochrony i Zarządzania Granicami.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)  jest organizacją międzyrządową, agendą ONZ ds. migracji. IOM powstało w 1951 r. W skład Organizacji wchodzą 173 kraje członkowskie, w tym od 1992 roku Polska. Misją IOM jest promowanie uporządkowanej migracji z poszanowaniem praw człowieka, dla dobra wszystkich. IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym z migracjami, pomaga migrantom, chroni ich prawa. IOM działa w Polsce od 2002 roku na mocy porozumienia z rządem polskim i prowadzi różnego rodzaju programy migracyjne, w tym między innymi działania wspierające integrację migrantów i migrantek ze społeczeństwem polskim. Biuro od lat pracuje z instytucjami państwowymi, samorządami i pracodawcami, prowadzi działania informacyjne, szkolenia oraz udziela bezpośredniego wsparcia osobom z doświadczeniem migracyjnym, w tym obywatelom polskim.  Ponadto IOM w Polsce wdraża projekty skierowane do sektora prywatnego mające na celu promowanie etycznej rekrutacji, poszanowania praw migrantów i migrantek, a także eliminowania pracy przymusowej oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi.

Celem spotkania roboczego było przedyskutowanie formuły dalszej współpracy IOM z Policją w obszarze projektów edukacyjnych, rozwojowych oraz badawczych. Doceniono dotychczasową współpracę, dzięki której wielu policjantów zostało przeszkolonych w zakresie skomplikowanych procesów migracyjnych, pracy z migrantami, a także zwalczania handlu ludźmi.

Insp. Robert Żółkiewski zarysował perspektywę możliwości poszerzenia dotychczasowej współpracy z IOM na bazie projektowanych nowych rozwiązań pełnomocniczo-doradczych w Policji. Na aktualnym etapie planowania jest ustanowienie Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. kontaktów z mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Współpraca Pełnomocnika z IOM mogłaby mieć charakter edukacyjno-informacyjny, ale także innowacyjno-rozwojowy, poprzez adaptację rozwiązań międzynarodowych w obszarze migracji, do praktyki polskiej Policji. Ciekawą perspektywą dla współpracy mogłoby być implementowanie rozwiązań w zakresie zatrudnia asystentów kulturowych, czy mediatorów międzykulturowych, na wzór rozwiązań np. brytyjskich, belgijskich, włoskich, czy też czeskich. 

Polem do współpracy z IOM może być też nowa funkcja o roboczej jeszcze nazwie - Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. edukacji na rzecz bezpieczeństwa. Praca ze środowiskiem młodzieży w kontekście tolerancji społecznej, zapobiegania uprzedzeniom, dyskryminacji, czy też ksenofobii, wpisuje się w działania IOM i Policji. 

Dyskutowano także o możliwościach dalszego rozwoju kompetencji policjantów w zakresie szeroko rozumianej migracji oraz lepszego zrozumienia sensu pomocy humanitarnej oraz zapewniania bezpieczeństwa fizycznego migrantów, także w aspekcie przestępstw popełnianych z nienawiści. Niebawem ruszą kolejne szkolenia dla policjantów.

Strony zgodziły się, że warto jest rozważyć podpisanie dokumentu o deklaracji wzajemnej współpracy, także w kontekście możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, a następnie realizacji projektów na rzecz dalszej profesjonalizacji kompetencji prawnych i społecznych funkcjonariuszy Policji. Prace nad deklaracją o współpracy właśnie się rozpoczęły i istnieje duże oczekiwanie, by podpisanie dokumentu nastąpiło jeszcze przed tegorocznym Świętem Policji, jako aktem pokazującą otwartość  formacji na przeciwdziałanie trudnym losom i krzywdom osób, które z różnych stron świata przybyły do Polski, szukając schronienia przed wojnami lub zwyczajnie - miejsca dla zrównoważonego rozwoju i szans na godne życie.  

6 czerwca br. w Warszawie, przy szerokim audytorium policyjnym z całej Polski, IOM dokona prezentacji wyników badań ankietowych dotyczących doświadczeń funkcjonariuszy Policji w pracy z cudzoziemcami oraz postrzegania polskiej Policji przez środowiska cudzoziemskie.

Zacieśnienie współpracy z IOM wpisuje się w tegoroczne obchody 20- lecia systemu ochrony praw człowieka w Policji.

Autor tekstu: insp. Krzysztof Łaszkiewicz, Gabinet KGP

Autor fotografii: Grzegorz Utnik, Gabinet KGP