Spotkanie robocze z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji w Polsce

Data publikacji: 09.02.2024

W dniu 9 lutego br. w siedzibie Komendy Głównej Policji odbyło się spotkanie robocze Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka z przedstawicielkami biura krajowego Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w Polsce.

Stronę policyjną reprezentowali insp. Krzysztof Łaszkiewicz – Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka oraz Marta Krasuska – główny specjalista ds. ochrony praw człowieka. IOM w Polsce reprezentowały Hanna Dobrzyńska - Koordynator Programów ds. Migracji, Ochrony i Zarządzania Granicami oraz Ewa Gierszewska- Starszy Współpracownik ds. Migracji, Ochrony i Zarządzania Granicami.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)  jest organizacją międzyrządową, agendą ONZ ds. migracji. IOM powstało w 1951 r. W skład Organizacji wchodzą 173 kraje członkowskie, w tym od 1992 roku Polska. Misją IOM jest promowanie uporządkowanej migracji z poszanowaniem praw człowieka, dla dobra wszystkich. IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym z migracjami, pomaga migrantom, chroni ich prawa. IOM działa w Polsce od 2002 roku na mocy porozumienia z rządem polskim i prowadzi różnego rodzaju programy migracyjne, w tym między innymi działania wspierające integrację migrantów i migrantek ze społeczeństwem polskim. Biuro od lat pracuje z instytucjami państwowymi, samorządami i pracodawcami, prowadzi działania informacyjne, szkolenia oraz udziela bezpośredniego wsparcia osobom z doświadczeniem migracyjnym, w tym obywatelom polskim.  Ponadto IOM w Polsce wdraża projekty skierowane do sektora prywatnego mające na celu promowanie etycznej rekrutacji, poszanowania praw migrantów i migrantek, a także eliminowania pracy przymusowej oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi.

Celem spotkania roboczego było przedyskutowanie formuły dalszej współpracy IOM z Policją w obszarze projektów edukacyjnych, rozwojowych, czy badawczych. Doceniono dotychczasową współpracę, dzięki której wielu policjantów zostało przeszkolonych w zakresie skomplikowanych procesów migracyjnych, pracy z migrantami, a także zwalczania handlu ludźmi. Dyskutowano o możliwościach dalszego rozwoju kompetencji policjantów w zakresie szeroko rozumianej migracji oraz lepszego zrozumienia sensu pomocy humanitarnej oraz zapewniania bezpieczeństwa fizycznego migrantów, także w aspekcie przestępstw popełnianych z nienawiści. Strony spotkania rozmawiały także na temat możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, a następnie realizację projektów na rzecz dalszej profesjonalizacji kompetencji prawnych i społecznych funkcjonariuszy Policji. Wstępnie przedyskutowano możliwość odwiedzenia przez przedstawicieli IOM  szkół policyjnych, aby przyjrzeć się zajęciom prowadzonym w warunkach niskosymulowanych. Interesującym wątkiem była dyskusja o community policing i roli lokalnej Policji w funkcjonowaniu migrantów w Polsce w kontekście filozofii formacji pt. „Pomagamy i chronimy”. Gościnie spotkania zapoznały się także z tradycjami polskiej Policji poprzez uzyskanie informacji o sztandarze KGP i ogólnej historii Policji. Wspólnie, przed tablicą pamięci, oddany został hołd poległym na służbie policjantom i policjantkom. Kolejne spotkanie robocze zaplanowano w siedzibie IOM w Warszawie.

Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka - insp. Krzysztof Łaszkiewicz