Przełamywać bariery i budować zaufanie

W dniach 20 – 22 listopada br. w Dublinie (Irlandia) odbyła się międzynarodowa konferencja na temat budowania zaufania i zapewniania wzajemnego bezpieczeństwa w kontekście procesów migracyjnych. Konferencję zorganizowała Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) z Misją w Irlandii.

Polską Policję reprezentował mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz- Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, którego jednym z zadań jest utrzymywanie kontaktów roboczych z mniejszościami społecznymi, w tym ze środowiskami migranckimi. Zdaniem naszego wysłannika konferencja stanowiła okazję do oficjalnych i nieformalnych dyskusji w obszarze procesów migracyjnych: emigracji, imigracji, reemigracji i repatriacji. Wiele uwagi poświęcono wymianie doświadczeń związanych z migracyjnym procesem uchodźczym dotyczącym między innymi społeczeństwa ukraińskiego. Uczestnicy podczas polskiej części prezentacji bardzo docenili wysiłki naszego społeczeństwa w zakresie udzielonej pomocy humanitarnej oraz wsparcia następczego, w tym inicjatyw akulturacyjnych. Główna uwaga mówców skupiona została na procesach związanych z przełamywaniem barier i budowaniem wzajemnego zaufania między szeroko rozumianymi służbami porządku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem migrantów, zwłaszcza tzw. osób nowoprzybyłych. Poszczególne kraje zaprezentowały liczne i ciekawe doświadczenia. Czeska policja przedstawiła intersujący projekt pod nazwą CPAs (Crime Prevention Assistant). Asystenci ds. zapobiegania przestępczości nie są policjantami, czy też strażnikami miejskimi, lecz są to odpowiednio zrekrutowane i umundurowane, choć nie uzbrojone osoby, których rolą jest praca między innymi w środowiskach migranckich. Wspierają oni organy porządku publicznego w prowadzeniu działań ukierunkowanych na zapobieganie popełnianiu przestępstw zarówno przez określone grupy społeczne, jak też poprzez prewencję potencjalnej przestępczości wymierzonej np. w migrantów. Jest to rodzaj pracy zarobkowej.

Konferencja pozwoliła uczestnikom zapoznać się ze złożonością procesów migracyjnych w kontekście bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Procesy migracyjne mają na ogół wspólny mianownik. Wspólną wartością krajów docelowych powinna być ochrona praw człowieka osób przybyłych. Spotkanie pokazało jednak, że poszczególne kraje mają odmienne uwarunkowania kulturowe, religijne, polityczne, społeczne, czy też prawne. Trudno jest zatem wypracować międzynarodowy i spójny algorytm działania dla europejskich policji. Można jednak wymieniać się dobrymi praktykami i utrzymywać zawodowe kontakty w tej materii, także po zakończeniu konferencji, seminariów, czy szkoleń.

23 listopada br., zatem w dzień po zakończeniu konferencji w Dublinie wybuchły zamieszki uliczne w samym jego centrum, a których pretekstem był atak nożownika na grupę dzieci oraz ich opiekunów. Zdaniem regionalnej prasy jedną z przyczyn były narastające nastroje anty-imigranckie. W przeciwieństwie do wielu innych krajów europejskich zamieszki szybko ustały, co może pokazywać, że wcześniejsze symulacje i metodyka, a także filozofia community policing  w pracy irlandzkiej policji (Garda Síochána – Straż Pokoju), pomogły w ujarzmieniu groźnie zapowiadających się zamieszek społecznych. Zdaniem mł. insp. Krzysztofa Łaszkiewicza warto jest wymieniać się praktykami z innymi społecznościami i zawsze być gotowym na to, co chociażby tak bardzo zszokowało otwarte społeczeństwo irlandzkie.

Konferencja stanowiła forum dla cennej wymiany doświadczeń, dobrych praktyk w zakresie tworzenia inkluzywnego społeczeństwa, z zachowaniem ojczystych norm, zasad, czy tradycji oraz z poszanowaniem praw osób migrujących.