Wzmocnienie kadrowe KGP w związku z Prezydencją

Data publikacji: 30.11.2010

W związku z intensyfikacją realizacji zadań związanych ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia Przewodnictwa Polski w Radzie UE w II połowie 2011 roku, a także w związku z koniecznością wzmocnienia kadrowego poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy poszukuje policjantów, którzy posiadają bardzo dobrą wiedzę w zakresie problematyki Unii Europejskiej, instytucji UE oraz procesu legislacyjnego, a także znajomość języka angielskiego oraz zainteresowani są współpracą międzynarodową Policji.

Wzmocnienie kadrowe polegać będzie na czasowym, co najmniej sześciomiesięcznym delegowaniu z możliwością jego przedłużenia do 12 miesięcy, 6 policjantów z komórek organizacyjnych oraz terenowych jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji.

Obecnie Komenda Główna Policji jest instytucją wiodącą w zakresie n/w. grup roboczych Rady UE:

 • Grupa Robocza ds. Egzekwowania Prawa (Law Enforcement Working Party – LEWP),
 • Grupa Robocza ds. Ogólnych w tym Oceny (Working Party on General Matters including Evaluation - GENVAL),
 • Grupa Robocza ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (Working Party on Information Exchange and Data Protection – DAPIX),
 • Horyzontalna Grupa Robocza ds. Narkotyków (Horizontal Working Party on Drugs – HDG),
 • Grupa Robocza do Spraw Schengen (Working Party for Schengen Matters) - podgrupa ds. SIS/SIRENE.

Ponadto, w ramach europejskiej współpracy policyjnej funkcjonują gremia, które nie działają w strukturach Rady UE, a których prace i spotkania należy uwzględnić w procesie przygotowań Polski do Prezydencji tj.: Europol i CEPOL oraz w ramach Policji wskazany jest Zastępca Krajowego Przedstawiciela Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN).

Przewodnictwo Polski w Radzie UE wiąże się z przygotowaniem i realizacją programu merytorycznego polskiej Prezydencji w zakresie kompetencji Policji, co wiąże się m.in. ze zwiększonym udziałem przedstawicieli polskiej Policji w pracach grup roboczych Rady Unii Europejskiej z uwagi na przewodniczenie w/w grupom, większe zaangażowanie przedstawicieli polskiej Policji w funkcjonowanie gremiów unijnych takich jak COSI, PCTF, CEPOL czy EUROPOL, a także konieczność organizacji licznych spotkań z udziałem gości zagranicznych na terenie Polski.

Kalendarz spotkań eksperckich na terenie Polski zakłada organizację w 2011 roku niżej wskazanych przedsięwzięć:

 • spotkanie dla przedstawicieli Państw Członkowskich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa imprez sportowych – Warszawa - Główny Sztab Policji KGP;
 • konferencja UE – Europa Wschodnia dot. zwalczania przestępczości narkotykowej – Warszawa - Centralne Biuro Śledcze KGP;
 • spotkanie robocze ekspertów narkotykowych państw Morza Bałtyckiego – Warszawa/Legionowo - Centralne Biuro Śledcze KGP;
 • spotkanie Szefów Biur SIRENE –Bukowina Tatrzańska - Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP;
 • Zarząd Europolu – spotkanie zakwalifikowane jako High Level Meeting (HLV) –Bukowina Tatrzańska - Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP;
 • posiedzenie Komitetu Budżetu i Administracji CEPOL – Warszawa - Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP;
 • posiedzenie Komitetu Strategii CEPOL – Warszawa - Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP;
 • posiedzenie Rady Zarządzającej CEPOL – Warszawa - Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP;
 • konferencja poświęcona współpracy z państwami objętymi programem ENP – Kraków - Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Niezależnie od spotkań organizowanych w kraju, Policja zaplanowała organizację dwóch spotkań oficerów łącznikowych za granicą, tj. w Moskwie i Kijowie. Spotkania te, ze względu na prestiżowy charakter, wymagać będą stałej współpracy z Ambasadami Rzeczpospolitej Polskiej w tych miastach.

W ramach wzmocnienia kadrowego Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP planuje się delegowanie 6 osób zgodnie z poniższymi założeniami, które wynikają ze specyfiki zadań przewidzianych do realizacji przez te osoby:

 • Wydział Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji BMWP KGP/Wydział Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych BMWP KGP – 3 osoby

Główne zadania osób delegowanych do wzmocnienia pionu operacyjnego BMWP KGP przedstawiają się następująco:

 1. pomoc w analizie kwestionariuszy opracowanych w celu realizacji przyjętych priorytetów – formułowanie wniosków, podsumowanie prowadzenie dodatkowych konsultacji uzupełniających,
 2. udział w konsultacjach z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz podmiotami krajowymi w zakresie realizacji zadań wynikających z harmonogramów szczegółowych określonych w fiszkach Grup Roboczych Rady UE do Spraw Schengen (podgrupa SIS/SIRENE) oraz do Spraw Wymiany Informacji i Ochrony Danych (DAPIX),
 3. udział w przygotowywaniu posiedzeń Grupy Roboczej Rady UE do Spraw Schengen (podgrupa SIS/SIRENE), w tym posiedzeń Training Committee oraz Grupy Roboczej Rady UE do Spraw Wymiany Informacji i Ochrony Danych (DAPIX) – analiza dokumentów, opracowanie wkładów merytorycznych, uzgadnianie stanowisk do zaprezentowania przez polską delegację podczas posiedzeń,
 4.  udział w przygotowywaniu posiedzeń Zarządu Europolu, Komitetu Bezpieczeństwa Europolu, Grupy Roboczej Zarządu Europolu ds. Korporacyjnych, Grupy Roboczej Zarządu Europolu ds. ICT - analiza dokumentów, opracowanie wkładów merytorycznych, uzgadnianie stanowisk do zaprezentowania przez polską delegację podczas posiedzeń,
 5. pomoc w opracowywaniu dokumentów pozalegislacyjnych (rekomendacje, konkluzje) planowanych do przyjęcia na forum Grup Roboczych Rady UE do Spraw Schengen (podgrupa SIS/SIRENE) oraz do Spraw Wymiany Informacji i Ochrony Danych (DAPIX),
 6. pomoc w realizacji wniosków z posiedzeń Grup Roboczych Rady UE do Spraw Schengen (podgrupa SIS/SIRENE) oraz do Spraw Wymiany Informacji i Ochrony Danych (DAPIX), posiedzeń Training Committee, gremiów Europolu oraz innych gremiów, w których będą uczestniczyć przedstawiciele polskiej Policji,
 7. udział w organizacji spotkania Szefów Biur SIRENE w Polsce w 2011 roku – zaangażowanie w czynności logistyczne, przygotowanie dokumentów, opracowanie raportu końcowego,
 8. udział w organizacji posiedzenia Zarządu Europolu w Polsce w 2011 roku - zaangażowanie w czynności logistyczne, przygotowanie dokumentów, opracowanie raportu końcowego,
 9. pomoc w tłumaczeniu dokumentów na język angielski,
 10. pomoc w realizacji spraw bieżących wynikających z przygotowań do polskiej Prezydencji, a także z zadań realizowanych w czasie jej sprawowania.
 • Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP KGP – 3 osoby (1 osoba – Zespół Współpracy Bilateralnej i Szkoleniowej (współpraca w ramach CEPOL) oraz 2 osoby – Sekcja Sekretariat Europejski)

Główne zadania osoby delegowanej do wzmocnienia Zespołu Współpracy Bilateralnej i Szkoleniowej/współpraca w ramach CEPOL przedstawiają się następująco:

 1. udział w organizacji posiedzeń gremiów unijnych na terenie RP w 2011 roku (posiedzenie Rady Zarządzającej CEPOL, posiedzenie Komitetu Budżetu i Administracji CEPOL, posiedzenie Komitetu Strategii CEPOL) – zaangażowanie w czynności logistyczno-organizacyjne i merytoryczne, w tym obsługa delegacji zagranicznych biorących udział w spotkaniach,
 2. udział w organizacji w Polsce konferencji poświęconej współpracy z państwami objętymi programem ENP – kompleksowa obsługa konferencji w aspekcie organizacyjno-logistycznym, w tym obsługa delegacji zagranicznych biorących udział w spotkaniach,
 3. pomoc w opracowywaniu, analizie oraz dystrybucji dokumentacji związanej z organizacją posiedzeń oraz przedsięwzięć szkoleniowych organizowanych w ramach CEPOL w zakresie przydatności uzyskanych informacji oraz możliwości ich wykorzystania przez stronę polska w trakcie polskiej Prezydencji (m. in. sporządzanie notatek informacyjnych, instrukcji negocjacyjnych, sprawozdań),
 4. pomoc w realizacji spraw bieżących wynikających z przygotowań do polskiej Prezydencji, a także z zadań realizowanych w czasie jej sprawowania.

Podstawowymi zadaniami 2 osób delegowanych do Sekcji Sekretariat Europejski Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP będzie wsparcie przy organizacji i obsłudze zaplanowanych na terenie kraju konferencji, seminariów i innych spotkań eksperckich zaplanowanych do realizacji przez Policję w czasie polskiej Prezydencji. Szczególnego zaangażowania będzie wymagała organizacja posiedzenia Zarządu Europolu z uwagi na rangę osób biorących w nim udział, tj. szefów Policji państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przedstawicieli kierownictwa Europolu. Ponadto, należy podkreślić, że Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP jest komórką koordynującą całość przygotowań Policji do sprawowania Prezydencji i delegowanie do tej komórki dodatkowego wsparcia w postaci 2 osób pozwoli na właściwą dyslokację posiadanych zasobów ludzkich do wszystkich komórek organizacyjnych KGP, które planują organizację spotkań eksperckich w Polsce. Delegowane osoby stanowiłyby wsparcie przede wszystkim w zakresie organizacyjno-logistycznym przygotowania poszczególnych przedsięwzięć, a także opieki nad delegacjami zagranicznymi w czasie spotkań organizowanych w Polsce. Należy zwrócić również uwagę, że w czasie polskiej Prezydencji przedstawiciele Policji będą przewodniczyć w grupach roboczych Rady UE, w których Policja jest instytucją wiodącą, co wiąże się ze zwiększoną ilością dokumentów niezbędnych do przygotowania przed każdym posiedzeniem, a także koniecznością dokonywania roboczych tłumaczeń dokumentów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu posiedzeń tych grup. Delegowane osoby będą również wykonywały inne zadania wynikające z bieżących przygotowań do polskiej Prezydencji, a także w czasie jej trwania.

Kandydaci do czasowego delegowania powinni spełniać niżej wskazane wymagania:

 • funkcjonariusz Policji w służbie stałej (min. 3 lata służby),
 • wykształcenie wyższe cywilne,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • umiejętność obsługi komputera (praca w środowisku Windows, Office) i Internetu,
 • doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej,
 • komunikatywność i umiejętności interpersonalne (praca zespołowa),
 • samodzielność oraz umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji (funkcjonowanie w sytuacjach stresowych, pod presją czasu),
 • odpowiedzialność i terminowość w realizacji spraw.

Ponadto pożądane jest:

 • wykształcenie kierunkowe (prawo, stosunki międzynarodowe, europeistyka, politologia, administracja publiczna),
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • znajomość drugiego języka unijnego (preferowany francuski),
 • biegła znajomość zasad i reguł funkcjonowania Unii Europejskiej,
 • znajomość podstawowych zasad legislacji i technik sporządzania dokumentów. 

Oferty, w postaci oświadczeń aplikacyjnych (raportów) skierowanych do Komendanta Głównego Policji  z pominięciem drogi służbowej wraz z CV i listem motywacyjnym należy składać w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji w terminie do dnia 10 grudnia 2010 r. w kopertach z dopiskiem „Wzmocnienie kadrowe KGP – Prezydencja 2011r.”

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Sekcji Sekretariat Europejski Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, tel. (22) 6012288.

Wybór kandydatów odbędzie się poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w Komendzie Głównej Policji. Termin przeprowadzenia rozmów zostanie przedstawiony kandydatom po wstępnej selekcji przesłanych aplikacji.

Zobacz również: Ogłoszenie Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji