Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego

Data publikacji: 09.06.2022

Z inicjatywy Biura Prewencji KGP wspólnie z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 8 czerwca br. została zorganizowana konferencja naukowa pn. Aktywizacja społeczeństw lokalnych na rzecz bezpieczeństwa publicznego - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. To już czwarta konferencja poświęcona problematyce funkcjonowania tego nowatorskiego kanału wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a Policją, która pomimo blisko 6 lat funkcjonowania w dalszym ciągu cieszy się ogromną popularnością. Z krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa skorzystało dotychczas prawie 3 mln użytkowników, którzy wykorzystując możliwości interaktywnego przekazania Policji informacji o zagrożeniach wskazali 2,3 mln zagrożeń, które zostały zweryfikowane przez policjantów.

W konferencji udział wzięli zastępcy komendantów wojewódzkich / stołecznego Policji właściwi w do spraw prewencyjnych, komendanci szkół policyjnych, naczelnicy wydziałów prewencji KWP / KSP, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, rzecznicy prasowi komendantów wojewódzkich / stołecznego Policji, koordynatorzy wojewódzcy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, uczniowie klas mundurowych z LXXVI LO w Warszawie oraz Zespołu Szkół w Wieliszewie, Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy. Moderatorem konferencji był insp. Robert Kumor Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

W pierwszej kolejności głos zabrał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. W swoim wystąpieniu podkreślił, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to bardzo ważne narzędzie komunikacji ze społeczeństwem, które jest „kopalnią wiedzy” o zagrożeniach mających istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa ludzi. Komendant Główny Policji wskazał, że mimo sukcesu jakim niewątpliwie jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w dalszym ciągu należy podejmować działania promujące ją w społecznościach lokalnych. Wyraził przekonanie, że ta konferencja przyczyni się również do jej rozwoju.

Świat nauki reprezentowali prof. dr hab. Janina Czapska, Kierownik Zakładu Socjologii Prawa, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, która omówiła temat „Relacje Policji ze społeczeństwem – od XIX-wiecznej koncepcji sir Roberta Peela do możliwości współczesnych obywateli (sousveillance)” oraz prof. dr hab. Andrzej Misiuk, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych, który w swoim wystąpieniu przedstawił zagadnienie pt. „Rola aktywności społeczności lokalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Teoria i praktyka”.

W dalszej kolejności Jacek Zalewski, Prezes Zarządu Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawił „Wykorzystanie informacji od społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym”, nawiązując w swoim wystąpieniu bezpośrednio do informacji przekazywanych za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

„Diagnoza zagrożeń społeczności lokalnych w oparciu o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa” to temat wystąpienia nadinsp. dr Jarosława Kalety, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, który podzielił się własnymi spostrzeżeniami na temat możliwości wykorzystania i rozwoju Mapy popartymi badaniami tego narzędzia przeprowadzonymi na obszarze województw śląskiego i opolskiego.

Przedstawiciele samorządu terytorialnego: Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn (w województwie śląskim) Tomasz Kucharski oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie Wiesław Ulatowski przedstawili działania lokalnych samorządów na rzecz eliminacji naniesionych na KMZB, a następnie potwierdzonych przez Policję zagrożeń. Zaprezentowano konkretne działania na rzecz eliminacji zagrożeń uprzednio wskazanych przez użytkowników Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa posiłkując się przy tym dokumentacją fotograficzną.

Promocja działań podejmowanych przez Policję na rzecz bezpieczeństwa publicznego to zagadnienie, które zostało omówione przez insp. dr Mariusza Ciarkę, Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji. W swoim wystąpieniu wskazał on na istotna rolę rzeczników prasowych komendantów wojewódzkich Policji oraz oficerów prasowych w komendach miejskich / powiatowych Policji w działaniach na rzecz promocji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, szczególnie z wykorzystaniem social mediów.

Podsumowując konferencję nadinsp. Roman Kuster Zastępca Komendanta Głównego Policji podkreślił istotną rolę świata nauki w działaniach na rzecz rozwoju Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dziękując przedstawicielom samorządu lokalnego wyraził nadzieję, że wskazane przykłady bardzo dobrej współpracy z Policją będą miały miejsce w pozostałych powiatach i gminach na terenie kraju. Zastępca Komendanta Głównego Policji podkreślił również potrzebę realizacji działań, w tym przez rzeczników prasowych komendantów wojewódzkich / stołecznego Policji, na rzecz ciągłej promocji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wszelkimi dostępnymi kanałami wymiany informacji.

(Biuro Prewencji KGP / foto: Piotr Maciejczak BKS KGP)