Razem w walce z cyberprzestępczością

Data publikacji: 26.05.2022

26 maja br. w siedzibie Komendy Głównej Policji podpisano kolejne porozumienie o współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK, którego celem jest dalsze zacieśnienie współdziałania w zwalczaniu cyberprzestępczości.

W spotkaniu udział wzięli: ze strony Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji, nadinsp. Paweł Dobrodziej - Zastępca Komendanta Głównego Policji,  insp. Grzegorz Napiórkowski - Dyrektor Biura Kryminalnego KGP, insp. Mariusz Lenczewski - Dyrektor Biura dw. z Cyberprzestępczością KGP oraz kom. Marcin Bednarz - Zastępca Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a ze strony NASK: Wojciech Pawlak - Dyrektor NASK, Krzysztof Silicki - Zastępca Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji, Maciej Siciarek - Dyrektor Pionu CSIRT oraz Sebastian Kondraszuk - Kierownik CERT Polska.

Pierwsze porozumienie o współpracy zostało podpisane 4 czerwca 2018 roku. NASK reprezentował wówczas Dyrektor Wojciech Kamieniecki, a KGP Dyrektor Biura dw. z Cyberprzestępczością kom. Dominik Rozdziałowski. Analizując dokonujące się zmiany oraz towarzyszący im wzrost liczby przestępstw popełnianych przy użyciu nowoczesnych technologii informatycznych Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji zainicjowało podjęcie rozmów z NASK PIB, w celu poszerzenia zakresu oraz poprawy efektów współpracy. Podjęte rozmowy oraz zaangażowanie przedstawicieli obu stron doprowadziły do wypracowania Porozumienia o współpracy w przeciwdziałaniu przestępczości oraz wykrywaniu sprawców przestępstw popełnianych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

Podpisane dziś Porozumienie określa ramowy zakres współpracy, który obejmuje m.in. wymianę doświadczeń i pomysłów w tworzeniu oraz użytkowaniu technologii informatycznych, a także realizację projektów związanych z tworzeniem bądź adaptacją dedykowanego sprzętu lub oprogramowania. Celem współpracy jest również wymiana informacji o ujawnionych sposobach działań cyberprzestępczych oraz ich upublicznianie, co wpisuje się w realizację jednego z zadań Policji polegającego na inicjowaniu i organizowaniu działań ukierunkowanych na zapobieganie popełnianiu przestępstw. Mając na względzie dynamiczną ewaluację sposobów popełniania przestępstw przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych, zakłada się, że szybka wymiana informacji o nowych metodach działania sprawców przyczyni się do poprawy efektywności działań prewencyjnych Policji.

W porównaniu do dotychczas obowiązującego Porozumienia z 4 czerwca 2018 roku znacząco poszerzono przedmiot i zakres współpracy do którego dodano m.in. wykrywanie sprawców przestępstw popełnianych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Dotychczasowe Porozumienie ukierunkowane było głównie na wymianę doświadczeń i pomysłów w zakresie tworzenia oraz użytkowania technologii informatycznych, co okazało się niewystarczające.

***

NASK jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Powstał w 1991 roku jako zespół koordynacyjny ds. rozwoju akademickich sieci komputerowych przy Uniwersytecie Warszawskim. W 1993 NASK został wydzielony z Uniwersytetu Warszawskiego i zaczął działać jako samodzielna jednostka badawczo-rozwojowa. W 2017 roku NASK uzyskał status Państwowego Instytutu Badawczego. Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Internetu. Pion Centrum Cyberbezpieczeństwa, w którego skład wchodzi m.in. zespół CERT Polska zajmuje się reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci w Polsce oraz koordynuje działania w tym obszarze. Zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa NASK-PIB został wskazany jako jeden z Zespołów Reagowania na Incydenty Komputerowe tzw. CSIRT, który koordynuje obsługę incydentów zgłaszanych przez operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych czy samorząd terytorialny.

(KGP / BKS KGP / foto: Grzegorz Utnik Gabinet KGP)