Ocena predyspozycji ekspertów policyjnych, przewidzianych do udziału w misjach/operacjach ONZ i UE w latach 2022/2024

Data publikacji: 09.05.2022

Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przystąpił do realizacji czynności związanych z oceną predyspozycji ekspertów policyjnych, przewidzianych do udziału w misjach/operacjach ONZ i UE w latach 2022/2024.

Kandydaci zainteresowani udziałem w czynnościach związanych ze służbą poza granicami kraju w charakterze ekspertów powinni spełniać następujące warunki:

a. udział w jednym ze szkoleń:

  • krajowym kursie specjalistycznym dla policjantów-ekspertów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych, tzw. kurs UN;
  • kursie przygotowującym do realizacji zadań służbowych w ramach Jednostki Specjalnej Polskiej Policji oraz udział w rotacji;
  • międzynarodowym kursie przygotowującym do udziału w misjach pokojowych (np. EUPST, EUPST II, EUPCST, CEPOL, LET4CAP;

b. bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (min. Poziom B2);

c. minimum 8 lat służby w Policji na dzień składania raportu;

d. prawo jazdy kat. „B”, posiadanie minimum dwuletniego doświadczenia w prowadzeniu pojazdów mechanicznych (preferowane doświadczenie w prowadzeniu pojazdów z napędem 4x4);

e. pozytywna opinia w miejscu pracy;

f. bardzo dobry stan zdrowia (weryfikacja stanu zdrowia zostanie przeprowadzona po zakwalifikowaniu funkcjonariusza na misję Unii Europejskiej lub misję Organizacji Narodów Zjednoczonych, bezpośrednio przed delegowaniem).
 

Warunki będące dodatkowym atutem kandydata:

a. doświadczenie w pełnieniu służby w kontyngentach policyjnych;

b. unormowana sytuacja osobista/rodzinna;

c. znajomość innych języków obcych;

d. pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych lub instruktorskich;

e. wykształcenie wyższe;

f. aktualne poświadczenie bezpieczeństwa UE, NATO.

W ramach oceny predyspozycji kandydatów przedmiotem sprawdzenia będzie m.in. znajomość języka angielskiego (min. Poziom B2), wiedza z zakresu znajomości misji, w  których udział bierze polska Policja, struktury i zasady funkcjonowania aktualnych misji UE, ONZ oraz zadania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Ponadto, funkcjonariusze Policji w trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostaną poddani ocenie przez psychologa Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP.

Do oceny predyspozycji  dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy spełnią warunki formalne, złożą raport i uzyskają poparcie przełożonego właściwego w sprawach osobowych oraz ci, którzy powrócili do kraju z delegowania do kontyngentu policyjnego nie później, niż w dniu 31 maja 2020 roku.

Raporty policjantów, zgłaszających akces przystąpienia do oceny predyspozycji, winny być kierowane do Komendanta Głównego Policji, za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej, do raportów kandydaci powinni dołączyć CV w formie Europass.

Termin wpływu raportów do Wydziału  Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP: 24 maja  2022 r.