Dobór policjantów do składu osobowego XXXIV rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP)

Data publikacji: 21.02.2022

Uprzejmie informujemy, że Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przystępuje do realizacji czynności związanych z przeprowadzeniem doboru policjantów do składu osobowego XXXIV rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX). Planowany termin delegowania policjantów zakwalifikowanych do składu XXXIV zmiany JSPP do Kosowa to wrzesień 2022 roku.

Dobór policjantów do składu XXXIV rotacji JSPP zostanie przeprowadzony w dwóch odrębnych postępowaniach:

 1. dla kandydatów na stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki, oraz
 2. dla kandydatów na pozostałe stanowiska.

Zgodnie z decyzją Kierownictwa Komendy Głównej Policji z doboru do składu XXXIV rotacji JSPP wyłączeni zostali policjanci, którzy byli delegowani do Kosowa w ramach XXXI i XXXII rotacji JSPP.

Komendant Główny Policji, w oparciu o rekomendację zespołu powołanego w celu przeprowadzenia oceny predyspozycji kandydatów do służby w kontyngentach policyjnych, podejmie decyzję o zakwalifikowaniu poszczególnych policjantów do składu osobowego XXXIV zmiany JSPP.

Mając powyższe na uwadze proszę o rozpowszechnienie informacji o naborze do JSPP w podległych Państwu jednostkach/komórkach organizacyjnych Policji, w tym także poprzez zamieszczenie ogłoszeń na stronach intranetu każdego z garnizonów. Niezwykle istotne jest, aby informacja o warunkach służby, terminie zgłoszeń i kryteriach doboru kandydatów do JSPP dotarła do wszystkich zainteresowanych policjantów.

Kandydaci na stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki muszą spełniać następujące kryteria/posiadać:

 1. stopień służbowy oficera Policji,
 2. minimum 8 lat ciągłej służby w Policji na dzień składania raportu,
 3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum „B1”,
 4. doświadczenie w służbie poza granicami państwa w ramach kontyngentów policyjnych,
 5. minimum od dwóch lat prawo jazdy kat. „B”,
 6. bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby w warunkach misji,
 7. uregulowaną sytuację rodzinną.

Ponadto wskazane jest, aby kandydaci spełniali poniższe kryterium dodatkowe:

 1. doświadczenie w pełnieniu służby na stanowisku kierowniczym/dowódczym w służbie prewencyjnej lub kontrterrorystycznej.

Pozostali policjanci zgłaszający swoją kandydaturę do służby w ramach XXXIV zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie, powinni spełniać niżej wymienione kryteria obowiązkowe: 

 1. minimum 5 lat ciągłej służby w Policji na dzień składania raportu,
 2. ukończone 25 lat życia na dzień składania raportu,
 3. od minimum 2 lat posiadać prawo jazdy kat. „B”,
 4. bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby poza granicami państwa,
 5. mieć uregulowaną sytuację rodzinną,
 6. posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie minimum „B1” (dotyczy oficerów Policji oraz policjantów ubiegających się o wybrane stanowiska w plutonie logistycznym i o stanowiska dowódcze inne niż stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki).

 

Ponadto wskazane jest, aby kandydaci spełniali poniższe kryteria dodatkowe, uwzględniające specyfikę zadań realizowanych przez Jednostkę Specjalną Polskiej Policji w Kosowie:     

 • znajomość języka angielskiego przez policjantów korpusu podoficerskiego i aspiranckiego w stopniu komunikatywnym – poziom „A2”,
 • pełnienie służby przy wykonywaniu zadań patrolowo-interwencyjnych, konwojowo-ochronnych lub w zakresie fizycznego zwalczania terroru,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii „C”.

Każde z postępowań będzie przebiegało w dwóch etapach:

ETAP I (dotyczy wszystkich kandydatów).

Wszyscy kandydaci do służby w JSPP mają obowiązek złożyć raport skierowany do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Raport składa się z zachowaniem drogi służbowej, podlega on zaopiniowaniu przez przełożonych i powinien zawierać własnoręczne podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną informacją (załącznik nr 2) o warunkach pełnienia służby w jednostce, a także zgodę na rejestrowanie rozmowy kwalifikacyjnej w drugim etapie postępowania (załącznik nr 3).

Termin składania raportów przez zainteresowanych wyznaczony zostanie przez właściwe komórki organizacyjne KWP, KSP, CBŚP, BSWP, WSPol., CSP, Szkół Policji, biur KGP, CPKP „BOA”, CLKP.

Do raportów powinny zostać dołączone niżej wymienione informacje dotyczące kandydata:

 • ocena wykonywanych zadań służbowych oraz umiejętności współpracy w grupie – wystawiona przez bezpośredniego przełożonego,
 • wyciąg z przebiegu służby
 • otrzymane wyróżnienia w myśl art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji w okresie 24 miesięcy przed złożeniem raportu,
 • korzystanie ze zwolnień lekarskich w okresie jw.,
 • orzeczenia o ukaraniu w postępowaniach dyscyplinarnych w okresie jw.,
 • rozmowy dyscyplinujące, w stosunku do których nie upłynął termin usunięcia notatki z akt osobowych kandydata,
 • informację o toczących się postępowaniach dyscyplinarnych, karnych oraz karach, które nie uległy zatarciu,
 • wynik rozmowy z psychologiem.

Rozmowa z psychologiem zostanie przeprowadzona we właściwych, ze względu na miejsce pełnienia służby kandydatów, jednostkach organizacyjnych Policji. Ostateczny wynik rozmowy: „pozytywny/negatywny” psycholog dokumentuje w formie odrębnej notatki dołączonej do raportu.

O miejscu i terminie spotkania, kandydaci do służby w JSPP zostaną poinformowani przez komórki do spraw kadrowych właściwych jednostek organizacyjnych Policji (KWP, KSP, CBŚP, BSWP, CPKP „BOA”, WSPol., CSP, Szkół Policji).

Rozmowy z kandydatami z komórek organizacyjnych CBŚP i BSWP wykonujących zadania na terenie poszczególnych województw prowadzi psycholog właściwej miejscowo komendy wojewódzkiej Policji (§29 pkt 32 lit. 3 Zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, Dz. Urz. KGP nr 18 poz. 135 z późn. zm.). Kandydaci na rozmowę z psychologiem powinni być zgłoszeni pismem skierowanym do odpowiednich komórek kadrowych KWP.

Funkcjonariusze biur KGP, CBŚP, BSWP, CPKP „BOA” oraz CLKP pełniący służbę na terenie garnizonu stołecznego, w celu ustalenia terminu rozmowy z psychologiem, zgłoszą się odpowiednio do:

 • Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP,
 • Zespołu Wsparcia Psychologicznego Centralnego Biura Śledczego Policji.

Do drugiego etapu zostaną zaproszeni jedynie policjanci, którzy uzyskali pozytywny wynik rozmowy z psychologiem i zgodę, w zależności od miejsca pełnienia przez policjanta służby, odpowiednio: Komendanta Wojewódzkiego/Stołecznego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Komendanta Szkoły Policji, Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

ETAP II

Realizowany będzie przez dwa zespoły powołane decyzjami Komendanta Głównego Policji odrębnie dla kandydatów na stanowiska dowódcy i zastępcy dowódcy jednostki oraz dla kandydatów do służby na pozostałych stanowiskach w ramach JSPP.  Postępowanie dla kandydatów na stanowiska dowódcy i zastępcy dowódcy jednostki zostanie przeprowadzone w Komendzie Głównej Policji i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w dniu 23 marca 2022 roku. Postępowania dla policjantów kandydujących na pozostałe stanowiska w ramach XXXIV zmiany JSPP zostaną przeprowadzone w CSP w Legionowie w dniach
19-22 kwietnia 2022 roku oraz w Szkole Policji w Katowicach w dniach 25-29 kwietnia 2022 roku.

Etap drugi obejmować będzie:

 • pisemny i ustny egzamin z języka angielskiego (poziom „B1” dla kandydatów na stanowiska dowódcy lub zastępcy dowódcy, oficerów policji oraz policjantów ubiegających się o wybrane stanowiska w plutonie logistycznym i o stanowiska dowódcze inne niż stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki),
 • test sprawności fizycznej (zgodnie z normami obowiązującymi policjantów w testach sprawności fizycznej – Zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 maja 2021 roku w sprawie testu sprawności fizycznej policjantów, Dz. Urz. KGP z 2021 r. poz. 35),
 • rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez zespół powołany do przeprowadzenia doboru do służby w JSPP w Kosowie. Jednocześnie nadmieniam, że zgodnie z decyzją Kierownictwa Komendy Głównej Policji, rozmowy kwalifikacyjne będą nagrywane – o czym należy poinformować kandydatów.