Kryzys migracyjny tematem spotkania przedstawicieli Policji, Straży Granicznej i Europolu

Data publikacji: 14.12.2021

Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej stanowił oś spotkania, które w dniu 9 grudnia 2021 roku zgromadziło w jednym miejscu przedstawicieli Policji, Straży Granicznej i Europolu. Polską Policję reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Sytuacja na granicy Polski i Białorusi to poważne wyzwanie dla wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju. Polska Policja - od początku kryzysu - zaznaczyła swoją obecność w rejonie pasa przygranicznego z Białorusią, wspierając swoimi działaniami Straż Graniczną oraz Wojsko Polskie.

Dzisiejsze spotkanie - zorganizowane z inicjatywy Europolu - było okazją do omówienie sytuacji na granicy Polski i Białorusi w kontekście współpracy służb, w szczególności wymiany oraz analizy informacji, tak na płaszczyźnie wewnątrzkrajowej, jak i międzynarodowej. Prezentacja stanowisk oraz analizy konkretnych przypadków pozwoliły uczestnikom na poznanie perspektyw i doświadczeń polskich służb mierzących się z bieżącym kryzysem na granicy.

Punkt widzenia Policji na te zagadnienia przedstawił nadinsp. Paweł Dobrodziej, który podkreślił mocne zaangażowanie sił policyjnych przede wszystkim w zwalczanie przestępczości kryminalnej powiązanej oraz bazującej na nielegalnej migracji.

Zastępca Szefa polskiej Policji zwrócił także uwagę na konieczność ścisłej współpracy policyjnej z Europolem, z uwagi na transgraniczny charakter kryzysu oraz jego wpływ na bezpieczeństwo nie tylko obywateli Polski, ale także osób zamieszkujących cały obszar Unii Europejskiej.

Policyjnym akcentem było także wystąpienie Zastępcy Dyrektora Biura Kryminalnego KGP, insp. Michała Grzelca, koncentrujące się wokół współpracy polskiej Policji z Europolem w obszarze przestępczości kryminalnej.

Podczas spotkania przedstawiciele Straży Granicznej - służby, która w największym stopniu angażuje swoje siły i środki w związku z kryzysem migracyjnym - przedstawili swoje stanowiska, w których nie zabrakło miejsca na przykłady oraz analizy przypadków zaczerpniętych z codziennych doświadczeń funkcjonariuszy. Z ramienia Straży Granicznej w wydarzeniu wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej, gen. bryg. Jacek Bajger, a także Dyrektorzy, Naczelnicy oraz przedstawiciele Zarządów i Wydziałów Straży Granicznej.

Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślili znaczenie ścisłej współpracy oraz zunifikowanych działań na rzecz rozwiązania problemu.

(BMWP KGP)