Trwa dobór policjantów do służby w misjach pokojowych/operacjach policyjnych w 2011/2012 r.

Data publikacji: 27.10.2010

Przypominamy, że Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych, zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji, przystępuje do realizacji czynności związanych z doborem policjantów do udziału w misjach policyjnych/pokojowych w latach 2011/2012 w charakterze ekspertów pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Kandydaci wyrażający akces udziału w misjach pokojowych w charakterze ekspertów powinni spełniać następujące kryteria:

Wymagania podstawowe:

W celu wytypowania kandydatów zastosowane zostaną następujące minimalne kryteria formalne:

1.      znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

2.      ukończony pozytywnie kurs przygotowania do służby poza granicami kraju tzw. „UN” w CSP w Legionowie (nie dotyczy osób które wcześniej uczestniczyły w misjach eksperckich)

3.      minimum 8 lat stażu służby w Policji

Wymagania dodatkowe dla kandydatów na poszczególne misje:

1.      wiek maks. 55 lat

2.      doświadczenie w pełnieniu służby w kontyngentach policyjnych (nie dotyczy kandydatów zgłoszonych po raz pierwszy, którzy ukończyli pozytywnie kurs UN)

3.      bardzo dobra znajomość  języka angielskiego,

4.      dobry stan zdrowia,

5.      unormowana sytuacja osobista/rodzinna,

6.      posiadanie prawa jazdy min. Kat. B,

7.      umiejętność pracy w warunkach stresu,

Raporty w powyższej sprawie należy składać do Komendanta Głównego Policji, z zachowaniem drogi służbowej, w terminach wskazanych przez właściwe komórki kadrowe KWP, SP oraz Biura KGP, które powinny wpłynąć do Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP nie później jak do dnia 30 listopada 2010 roku.